ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
احسان آسیوندزاده، زینب جمالی زاده ، علی صفری واریانی، افشین محبی، حدیث خوشنواز، (1399). بررسی تاثیر مداخلات آموزشی و فنی بر بهبود فرهنگ ایمنی و درک ریسک موقعیت های خطرناک کار در ارتفاع در میان کارگران پروژه های ساخت و ساز، مجله سلامت و بهداشت، 11(1)، 109-122. magiran.com/p2119884
E Asivandzadeh, Z Jamalizadeh, A Safari Variani, A Mohebi, H Khoshnavaz, (2020). Evaluating the Impact of Training and Technical Interventions on Improving Safety Culture and Understanding the Risk of Dangerous Situations at Height among Construction Workers, Journal of Health, 11(1), 109-122. magiran.com/p2119884
احسان آسیوندزاده، زینب جمالی زاده ، علی صفری واریانی، افشین محبی، حدیث خوشنواز، بررسی تاثیر مداخلات آموزشی و فنی بر بهبود فرهنگ ایمنی و درک ریسک موقعیت های خطرناک کار در ارتفاع در میان کارگران پروژه های ساخت و ساز. مجله سلامت و بهداشت، 1399؛ 11(1): 109-122. magiran.com/p2119884
E Asivandzadeh, Z Jamalizadeh, A Safari Variani, A Mohebi, H Khoshnavaz, Evaluating the Impact of Training and Technical Interventions on Improving Safety Culture and Understanding the Risk of Dangerous Situations at Height among Construction Workers, Journal of Health, 2020; 11(1): 109-122. magiran.com/p2119884
احسان آسیوندزاده، زینب جمالی زاده ، علی صفری واریانی، افشین محبی، حدیث خوشنواز، "بررسی تاثیر مداخلات آموزشی و فنی بر بهبود فرهنگ ایمنی و درک ریسک موقعیت های خطرناک کار در ارتفاع در میان کارگران پروژه های ساخت و ساز"، مجله سلامت و بهداشت 11، شماره 1 (1399): 109-122. magiran.com/p2119884
E Asivandzadeh, Z Jamalizadeh, A Safari Variani, A Mohebi, H Khoshnavaz, "Evaluating the Impact of Training and Technical Interventions on Improving Safety Culture and Understanding the Risk of Dangerous Situations at Height among Construction Workers", Journal of Health 11, no.1 (2020): 109-122. magiran.com/p2119884
احسان آسیوندزاده، زینب جمالی زاده ، علی صفری واریانی، افشین محبی، حدیث خوشنواز، (1399). 'بررسی تاثیر مداخلات آموزشی و فنی بر بهبود فرهنگ ایمنی و درک ریسک موقعیت های خطرناک کار در ارتفاع در میان کارگران پروژه های ساخت و ساز'، مجله سلامت و بهداشت، 11(1)، صص.109-122. magiran.com/p2119884
E Asivandzadeh, Z Jamalizadeh, A Safari Variani, A Mohebi, H Khoshnavaz, (2020). 'Evaluating the Impact of Training and Technical Interventions on Improving Safety Culture and Understanding the Risk of Dangerous Situations at Height among Construction Workers', Journal of Health, 11(1), pp.109-122. magiran.com/p2119884
احسان آسیوندزاده؛ زینب جمالی زاده ؛ علی صفری واریانی؛ افشین محبی؛ حدیث خوشنواز. "بررسی تاثیر مداخلات آموزشی و فنی بر بهبود فرهنگ ایمنی و درک ریسک موقعیت های خطرناک کار در ارتفاع در میان کارگران پروژه های ساخت و ساز". مجله سلامت و بهداشت، 11 ،1 ، 1399، 109-122. magiran.com/p2119884
E Asivandzadeh; Z Jamalizadeh; A Safari Variani; A Mohebi; H Khoshnavaz. "Evaluating the Impact of Training and Technical Interventions on Improving Safety Culture and Understanding the Risk of Dangerous Situations at Height among Construction Workers", Journal of Health, 11, 1, 2020, 109-122. magiran.com/p2119884
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال