به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جواد معتمدی، مهدی معمری، اسماعیل شیدای کرکج، (1399). تاثیرپذیری صفات گیاهی گونه Artemisia fragrans در شدت های مختلف چرای دام در مراتع کوهستانی گردنه قوشچی، ارومیه، مجله مرتع، 14(1)، 95-105. magiran.com/p2120081
Javad Motamedi, Mehdi Moameri, Esmaeil Shydai Karkaj, (2020). Influence of plant traits of Artemisia fragrans species on different grazing intensities in mountainous rangelands of Ghardaneh-e-Ghoshchi, Urmia, Journal of Rangeland, 14(1), 95-105. magiran.com/p2120081
جواد معتمدی، مهدی معمری، اسماعیل شیدای کرکج، تاثیرپذیری صفات گیاهی گونه Artemisia fragrans در شدت های مختلف چرای دام در مراتع کوهستانی گردنه قوشچی، ارومیه. مجله مرتع، 1399؛ 14(1): 95-105. magiran.com/p2120081
Javad Motamedi, Mehdi Moameri, Esmaeil Shydai Karkaj, Influence of plant traits of Artemisia fragrans species on different grazing intensities in mountainous rangelands of Ghardaneh-e-Ghoshchi, Urmia, Journal of Rangeland, 2020; 14(1): 95-105. magiran.com/p2120081
جواد معتمدی، مهدی معمری، اسماعیل شیدای کرکج، "تاثیرپذیری صفات گیاهی گونه Artemisia fragrans در شدت های مختلف چرای دام در مراتع کوهستانی گردنه قوشچی، ارومیه"، مجله مرتع 14، شماره 1 (1399): 95-105. magiran.com/p2120081
Javad Motamedi, Mehdi Moameri, Esmaeil Shydai Karkaj, "Influence of plant traits of Artemisia fragrans species on different grazing intensities in mountainous rangelands of Ghardaneh-e-Ghoshchi, Urmia", Journal of Rangeland 14, no.1 (2020): 95-105. magiran.com/p2120081
جواد معتمدی، مهدی معمری، اسماعیل شیدای کرکج، (1399). 'تاثیرپذیری صفات گیاهی گونه Artemisia fragrans در شدت های مختلف چرای دام در مراتع کوهستانی گردنه قوشچی، ارومیه'، مجله مرتع، 14(1)، صص.95-105. magiran.com/p2120081
Javad Motamedi, Mehdi Moameri, Esmaeil Shydai Karkaj, (2020). 'Influence of plant traits of Artemisia fragrans species on different grazing intensities in mountainous rangelands of Ghardaneh-e-Ghoshchi, Urmia', Journal of Rangeland, 14(1), pp.95-105. magiran.com/p2120081
جواد معتمدی؛ مهدی معمری؛ اسماعیل شیدای کرکج. "تاثیرپذیری صفات گیاهی گونه Artemisia fragrans در شدت های مختلف چرای دام در مراتع کوهستانی گردنه قوشچی، ارومیه". مجله مرتع، 14 ،1 ، 1399، 95-105. magiran.com/p2120081
Javad Motamedi; Mehdi Moameri; Esmaeil Shydai Karkaj. "Influence of plant traits of Artemisia fragrans species on different grazing intensities in mountainous rangelands of Ghardaneh-e-Ghoshchi, Urmia", Journal of Rangeland, 14, 1, 2020, 95-105. magiran.com/p2120081
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال