ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بهروز جعقری، احمد رضا یوسف پور، مرتضی ناجی، (1399). بررسی تاثیر یک دوره تمرینات اصلاحی بر اختلالات اسکلتی عضلانی سربازان یک واحد نظامی، مجله طب نظامی، 22(3)، 235-243. magiran.com/p2120135
Behrouz Jafari, Ahmad Reza Yousef Pour, Morteza Naji, (2020). The Effect of a Corrective Exercise Course on the Musculoskeletal Disorders of a Military Unit Soldiers, Journal of Military Medicine, 22(3), 235-243. magiran.com/p2120135
بهروز جعقری، احمد رضا یوسف پور، مرتضی ناجی، بررسی تاثیر یک دوره تمرینات اصلاحی بر اختلالات اسکلتی عضلانی سربازان یک واحد نظامی. مجله طب نظامی، 1399؛ 22(3): 235-243. magiran.com/p2120135
Behrouz Jafari, Ahmad Reza Yousef Pour, Morteza Naji, The Effect of a Corrective Exercise Course on the Musculoskeletal Disorders of a Military Unit Soldiers, Journal of Military Medicine, 2020; 22(3): 235-243. magiran.com/p2120135
بهروز جعقری، احمد رضا یوسف پور، مرتضی ناجی، "بررسی تاثیر یک دوره تمرینات اصلاحی بر اختلالات اسکلتی عضلانی سربازان یک واحد نظامی"، مجله طب نظامی 22، شماره 3 (1399): 235-243. magiran.com/p2120135
Behrouz Jafari, Ahmad Reza Yousef Pour, Morteza Naji, "The Effect of a Corrective Exercise Course on the Musculoskeletal Disorders of a Military Unit Soldiers", Journal of Military Medicine 22, no.3 (2020): 235-243. magiran.com/p2120135
بهروز جعقری، احمد رضا یوسف پور، مرتضی ناجی، (1399). 'بررسی تاثیر یک دوره تمرینات اصلاحی بر اختلالات اسکلتی عضلانی سربازان یک واحد نظامی'، مجله طب نظامی، 22(3)، صص.235-243. magiran.com/p2120135
Behrouz Jafari, Ahmad Reza Yousef Pour, Morteza Naji, (2020). 'The Effect of a Corrective Exercise Course on the Musculoskeletal Disorders of a Military Unit Soldiers', Journal of Military Medicine, 22(3), pp.235-243. magiran.com/p2120135
بهروز جعقری؛ احمد رضا یوسف پور؛ مرتضی ناجی. "بررسی تاثیر یک دوره تمرینات اصلاحی بر اختلالات اسکلتی عضلانی سربازان یک واحد نظامی". مجله طب نظامی، 22 ،3 ، 1399، 235-243. magiran.com/p2120135
Behrouz Jafari; Ahmad Reza Yousef Pour; Morteza Naji. "The Effect of a Corrective Exercise Course on the Musculoskeletal Disorders of a Military Unit Soldiers", Journal of Military Medicine, 22, 3, 2020, 235-243. magiran.com/p2120135
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال