ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بفرین مولودپورفرد، داود پناهی، شعری سوری، حمید سوری، علی صالحی سهل آبادی، (1399). ارزیابی خطر ابتلا به اختلالات اسکلتی-عضلانی ناشی از جابجایی بیمار در پرسنل بیمارستانی به روش DINO و PTAI در بیمارستان های منتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مجله طب نظامی، 22(3)، 289-297. magiran.com/p2120141
Bafrin Moloudpourfard, Davoud Panahi, Sheari Suri, Hamid Soori, Ali Salehi Sahlabadi, (2020). Risk assessment of musculoskeletal disorders due to patient transfer in hospital personnel by DINO and PTAI in selected hospitals affiliated to Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Journal of Military Medicine, 22(3), 289-297. magiran.com/p2120141
بفرین مولودپورفرد، داود پناهی، شعری سوری، حمید سوری، علی صالحی سهل آبادی، ارزیابی خطر ابتلا به اختلالات اسکلتی-عضلانی ناشی از جابجایی بیمار در پرسنل بیمارستانی به روش DINO و PTAI در بیمارستان های منتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. مجله طب نظامی، 1399؛ 22(3): 289-297. magiran.com/p2120141
Bafrin Moloudpourfard, Davoud Panahi, Sheari Suri, Hamid Soori, Ali Salehi Sahlabadi, Risk assessment of musculoskeletal disorders due to patient transfer in hospital personnel by DINO and PTAI in selected hospitals affiliated to Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Journal of Military Medicine, 2020; 22(3): 289-297. magiran.com/p2120141
بفرین مولودپورفرد، داود پناهی، شعری سوری، حمید سوری، علی صالحی سهل آبادی، "ارزیابی خطر ابتلا به اختلالات اسکلتی-عضلانی ناشی از جابجایی بیمار در پرسنل بیمارستانی به روش DINO و PTAI در بیمارستان های منتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی"، مجله طب نظامی 22، شماره 3 (1399): 289-297. magiran.com/p2120141
Bafrin Moloudpourfard, Davoud Panahi, Sheari Suri, Hamid Soori, Ali Salehi Sahlabadi, "Risk assessment of musculoskeletal disorders due to patient transfer in hospital personnel by DINO and PTAI in selected hospitals affiliated to Shahid Beheshti University of Medical Sciences", Journal of Military Medicine 22, no.3 (2020): 289-297. magiran.com/p2120141
بفرین مولودپورفرد، داود پناهی، شعری سوری، حمید سوری، علی صالحی سهل آبادی، (1399). 'ارزیابی خطر ابتلا به اختلالات اسکلتی-عضلانی ناشی از جابجایی بیمار در پرسنل بیمارستانی به روش DINO و PTAI در بیمارستان های منتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی'، مجله طب نظامی، 22(3)، صص.289-297. magiran.com/p2120141
Bafrin Moloudpourfard, Davoud Panahi, Sheari Suri, Hamid Soori, Ali Salehi Sahlabadi, (2020). 'Risk assessment of musculoskeletal disorders due to patient transfer in hospital personnel by DINO and PTAI in selected hospitals affiliated to Shahid Beheshti University of Medical Sciences', Journal of Military Medicine, 22(3), pp.289-297. magiran.com/p2120141
بفرین مولودپورفرد؛ داود پناهی؛ شعری سوری؛ حمید سوری؛ علی صالحی سهل آبادی. "ارزیابی خطر ابتلا به اختلالات اسکلتی-عضلانی ناشی از جابجایی بیمار در پرسنل بیمارستانی به روش DINO و PTAI در بیمارستان های منتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی". مجله طب نظامی، 22 ،3 ، 1399، 289-297. magiran.com/p2120141
Bafrin Moloudpourfard; Davoud Panahi; Sheari Suri; Hamid Soori; Ali Salehi Sahlabadi. "Risk assessment of musculoskeletal disorders due to patient transfer in hospital personnel by DINO and PTAI in selected hospitals affiliated to Shahid Beheshti University of Medical Sciences", Journal of Military Medicine, 22, 3, 2020, 289-297. magiran.com/p2120141
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال