ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شیدا خوشه مهری، قربان فتحی اقدم، محمد جواد پوروقار، (1399). اثر فعالیت های هوازی بر افسردگی، احساس تنهایی و تصویر بدنی دانش آموزان نوجوان دختر منطقه 8 شهر تهران، فصلنامه علوم روانشناختی، 19(88)، 495-501. magiran.com/p2120700
Sheyda Khoshemehry, Ghorban Fathi Aghdam, Mohammad Javad Pourvaghar, (2020). The effect of aerobic activity on depression, loneliness and body image of adolescent girl students in district 8 of Tehran, Journal of Psychological Sciences, 19(88), 495-501. magiran.com/p2120700
شیدا خوشه مهری، قربان فتحی اقدم، محمد جواد پوروقار، اثر فعالیت های هوازی بر افسردگی، احساس تنهایی و تصویر بدنی دانش آموزان نوجوان دختر منطقه 8 شهر تهران. فصلنامه علوم روانشناختی، 1399؛ 19(88): 495-501. magiran.com/p2120700
Sheyda Khoshemehry, Ghorban Fathi Aghdam, Mohammad Javad Pourvaghar, The effect of aerobic activity on depression, loneliness and body image of adolescent girl students in district 8 of Tehran, Journal of Psychological Sciences, 2020; 19(88): 495-501. magiran.com/p2120700
شیدا خوشه مهری، قربان فتحی اقدم، محمد جواد پوروقار، "اثر فعالیت های هوازی بر افسردگی، احساس تنهایی و تصویر بدنی دانش آموزان نوجوان دختر منطقه 8 شهر تهران"، فصلنامه علوم روانشناختی 19، شماره 88 (1399): 495-501. magiran.com/p2120700
Sheyda Khoshemehry, Ghorban Fathi Aghdam, Mohammad Javad Pourvaghar, "The effect of aerobic activity on depression, loneliness and body image of adolescent girl students in district 8 of Tehran", Journal of Psychological Sciences 19, no.88 (2020): 495-501. magiran.com/p2120700
شیدا خوشه مهری، قربان فتحی اقدم، محمد جواد پوروقار، (1399). 'اثر فعالیت های هوازی بر افسردگی، احساس تنهایی و تصویر بدنی دانش آموزان نوجوان دختر منطقه 8 شهر تهران'، فصلنامه علوم روانشناختی، 19(88)، صص.495-501. magiran.com/p2120700
Sheyda Khoshemehry, Ghorban Fathi Aghdam, Mohammad Javad Pourvaghar, (2020). 'The effect of aerobic activity on depression, loneliness and body image of adolescent girl students in district 8 of Tehran', Journal of Psychological Sciences, 19(88), pp.495-501. magiran.com/p2120700
شیدا خوشه مهری؛ قربان فتحی اقدم؛ محمد جواد پوروقار. "اثر فعالیت های هوازی بر افسردگی، احساس تنهایی و تصویر بدنی دانش آموزان نوجوان دختر منطقه 8 شهر تهران". فصلنامه علوم روانشناختی، 19 ،88 ، 1399، 495-501. magiran.com/p2120700
Sheyda Khoshemehry; Ghorban Fathi Aghdam; Mohammad Javad Pourvaghar. "The effect of aerobic activity on depression, loneliness and body image of adolescent girl students in district 8 of Tehran", Journal of Psychological Sciences, 19, 88, 2020, 495-501. magiran.com/p2120700
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال