ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مصطفی رمضانی اول، حسن احدی، پرویز عسکری، حمید نجات، (1399). اثربخشی بهزیستی درمانگری بر احساس تنهایی و تنظیم شناختی هیجان سالمندان مبتلا به افسردگی غیربالینی، فصلنامه علوم روانشناختی، 19(88)، 511-519. magiran.com/p2120702
Mostafa Ramazaniawal, Hasan Ahadi, Parviz Askari, Hamid Nejat, (2020). The effectiveness of well-being therapy on loneliness and cognitive emotion regulation in older adults with non-clinical depression, Journal of Psychological Sciences, 19(88), 511-519. magiran.com/p2120702
مصطفی رمضانی اول، حسن احدی، پرویز عسکری، حمید نجات، اثربخشی بهزیستی درمانگری بر احساس تنهایی و تنظیم شناختی هیجان سالمندان مبتلا به افسردگی غیربالینی. فصلنامه علوم روانشناختی، 1399؛ 19(88): 511-519. magiran.com/p2120702
Mostafa Ramazaniawal, Hasan Ahadi, Parviz Askari, Hamid Nejat, The effectiveness of well-being therapy on loneliness and cognitive emotion regulation in older adults with non-clinical depression, Journal of Psychological Sciences, 2020; 19(88): 511-519. magiran.com/p2120702
مصطفی رمضانی اول، حسن احدی، پرویز عسکری، حمید نجات، "اثربخشی بهزیستی درمانگری بر احساس تنهایی و تنظیم شناختی هیجان سالمندان مبتلا به افسردگی غیربالینی"، فصلنامه علوم روانشناختی 19، شماره 88 (1399): 511-519. magiran.com/p2120702
Mostafa Ramazaniawal, Hasan Ahadi, Parviz Askari, Hamid Nejat, "The effectiveness of well-being therapy on loneliness and cognitive emotion regulation in older adults with non-clinical depression", Journal of Psychological Sciences 19, no.88 (2020): 511-519. magiran.com/p2120702
مصطفی رمضانی اول، حسن احدی، پرویز عسکری، حمید نجات، (1399). 'اثربخشی بهزیستی درمانگری بر احساس تنهایی و تنظیم شناختی هیجان سالمندان مبتلا به افسردگی غیربالینی'، فصلنامه علوم روانشناختی، 19(88)، صص.511-519. magiran.com/p2120702
Mostafa Ramazaniawal, Hasan Ahadi, Parviz Askari, Hamid Nejat, (2020). 'The effectiveness of well-being therapy on loneliness and cognitive emotion regulation in older adults with non-clinical depression', Journal of Psychological Sciences, 19(88), pp.511-519. magiran.com/p2120702
مصطفی رمضانی اول؛ حسن احدی؛ پرویز عسکری؛ حمید نجات. "اثربخشی بهزیستی درمانگری بر احساس تنهایی و تنظیم شناختی هیجان سالمندان مبتلا به افسردگی غیربالینی". فصلنامه علوم روانشناختی، 19 ،88 ، 1399، 511-519. magiran.com/p2120702
Mostafa Ramazaniawal; Hasan Ahadi; Parviz Askari; Hamid Nejat. "The effectiveness of well-being therapy on loneliness and cognitive emotion regulation in older adults with non-clinical depression", Journal of Psychological Sciences, 19, 88, 2020, 511-519. magiran.com/p2120702
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال