ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد عباس زاده، حسین بنی فاطمه، نرمین نیکدل، (1399). بررسی درک و تصور کشاورزان از بحران دریاچه ارومیه با رویکرد نظریه زمینه ای، فصلنامه جامعه شناسی کاربردی، 31(2)، 1-22. magiran.com/p2120728
Mohammad Abbaszadeh , Hossein Banifatemeh, Narmin Nikdel, (2020). A Study of Farmers’ Perception of Urmia Lake (UL) Crisis with Grounded Theory Approach, Journal of Applied Sociology the University of Isfahan, 31(2), 1-22. magiran.com/p2120728
محمد عباس زاده، حسین بنی فاطمه، نرمین نیکدل، بررسی درک و تصور کشاورزان از بحران دریاچه ارومیه با رویکرد نظریه زمینه ای. فصلنامه جامعه شناسی کاربردی، 1399؛ 31(2): 1-22. magiran.com/p2120728
Mohammad Abbaszadeh , Hossein Banifatemeh, Narmin Nikdel, A Study of Farmers’ Perception of Urmia Lake (UL) Crisis with Grounded Theory Approach, Journal of Applied Sociology the University of Isfahan, 2020; 31(2): 1-22. magiran.com/p2120728
محمد عباس زاده، حسین بنی فاطمه، نرمین نیکدل، "بررسی درک و تصور کشاورزان از بحران دریاچه ارومیه با رویکرد نظریه زمینه ای"، فصلنامه جامعه شناسی کاربردی 31، شماره 2 (1399): 1-22. magiran.com/p2120728
Mohammad Abbaszadeh , Hossein Banifatemeh, Narmin Nikdel, "A Study of Farmers’ Perception of Urmia Lake (UL) Crisis with Grounded Theory Approach", Journal of Applied Sociology the University of Isfahan 31, no.2 (2020): 1-22. magiran.com/p2120728
محمد عباس زاده، حسین بنی فاطمه، نرمین نیکدل، (1399). 'بررسی درک و تصور کشاورزان از بحران دریاچه ارومیه با رویکرد نظریه زمینه ای'، فصلنامه جامعه شناسی کاربردی، 31(2)، صص.1-22. magiran.com/p2120728
Mohammad Abbaszadeh , Hossein Banifatemeh, Narmin Nikdel, (2020). 'A Study of Farmers’ Perception of Urmia Lake (UL) Crisis with Grounded Theory Approach', Journal of Applied Sociology the University of Isfahan, 31(2), pp.1-22. magiran.com/p2120728
محمد عباس زاده؛ حسین بنی فاطمه؛ نرمین نیکدل. "بررسی درک و تصور کشاورزان از بحران دریاچه ارومیه با رویکرد نظریه زمینه ای". فصلنامه جامعه شناسی کاربردی، 31 ،2 ، 1399، 1-22. magiran.com/p2120728
Mohammad Abbaszadeh ; Hossein Banifatemeh; Narmin Nikdel. "A Study of Farmers’ Perception of Urmia Lake (UL) Crisis with Grounded Theory Approach", Journal of Applied Sociology the University of Isfahan, 31, 2, 2020, 1-22. magiran.com/p2120728
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال