ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیروس احمدی، (1399). مطالعه اخلاق کار و ارتباط آن با منبع کنترل بین کارکنان ایرانی و ایتالیایی، فصلنامه جامعه شناسی کاربردی، 31(2)، 41-54. magiran.com/p2120730
Siroos Ahmadi , (2020). A Cross-cultural Study of Work Ethic and its Relationship with Locus of Control among the Iranian and Italian Employees, Journal of Applied Sociology the University of Isfahan, 31(2), 41-54. magiran.com/p2120730
سیروس احمدی، مطالعه اخلاق کار و ارتباط آن با منبع کنترل بین کارکنان ایرانی و ایتالیایی. فصلنامه جامعه شناسی کاربردی، 1399؛ 31(2): 41-54. magiran.com/p2120730
Siroos Ahmadi , A Cross-cultural Study of Work Ethic and its Relationship with Locus of Control among the Iranian and Italian Employees, Journal of Applied Sociology the University of Isfahan, 2020; 31(2): 41-54. magiran.com/p2120730
سیروس احمدی، "مطالعه اخلاق کار و ارتباط آن با منبع کنترل بین کارکنان ایرانی و ایتالیایی"، فصلنامه جامعه شناسی کاربردی 31، شماره 2 (1399): 41-54. magiran.com/p2120730
Siroos Ahmadi , "A Cross-cultural Study of Work Ethic and its Relationship with Locus of Control among the Iranian and Italian Employees", Journal of Applied Sociology the University of Isfahan 31, no.2 (2020): 41-54. magiran.com/p2120730
سیروس احمدی، (1399). 'مطالعه اخلاق کار و ارتباط آن با منبع کنترل بین کارکنان ایرانی و ایتالیایی'، فصلنامه جامعه شناسی کاربردی، 31(2)، صص.41-54. magiran.com/p2120730
Siroos Ahmadi , (2020). 'A Cross-cultural Study of Work Ethic and its Relationship with Locus of Control among the Iranian and Italian Employees', Journal of Applied Sociology the University of Isfahan, 31(2), pp.41-54. magiran.com/p2120730
سیروس احمدی. "مطالعه اخلاق کار و ارتباط آن با منبع کنترل بین کارکنان ایرانی و ایتالیایی". فصلنامه جامعه شناسی کاربردی، 31 ،2 ، 1399، 41-54. magiran.com/p2120730
Siroos Ahmadi . "A Cross-cultural Study of Work Ethic and its Relationship with Locus of Control among the Iranian and Italian Employees", Journal of Applied Sociology the University of Isfahan, 31, 2, 2020, 41-54. magiran.com/p2120730
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال