ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
آرمان حیدری، سید صمد بهشتی، مرضیه شهریاری، عبدالرضا نواح، (1399). واکاوی جامعه شناختی بسترهای فلات زدگی شغلی اعضای هیئت علمی در دانشگاه های ایران برمبنای نظریه زمینه ای، فصلنامه جامعه شناسی کاربردی، 31(2)، 95-122. magiran.com/p2120733
Arman Heidari , Seyed Samad Beheshty, Marzieh Shahriyari, Abdolreza Navah, (2020). Sociological Analysis of Career Plateau among Faculty Members in Iranian Universities based on Grounded Theory Approach, Journal of Applied Sociology the University of Isfahan, 31(2), 95-122. magiran.com/p2120733
آرمان حیدری، سید صمد بهشتی، مرضیه شهریاری، عبدالرضا نواح، واکاوی جامعه شناختی بسترهای فلات زدگی شغلی اعضای هیئت علمی در دانشگاه های ایران برمبنای نظریه زمینه ای. فصلنامه جامعه شناسی کاربردی، 1399؛ 31(2): 95-122. magiran.com/p2120733
Arman Heidari , Seyed Samad Beheshty, Marzieh Shahriyari, Abdolreza Navah, Sociological Analysis of Career Plateau among Faculty Members in Iranian Universities based on Grounded Theory Approach, Journal of Applied Sociology the University of Isfahan, 2020; 31(2): 95-122. magiran.com/p2120733
آرمان حیدری، سید صمد بهشتی، مرضیه شهریاری، عبدالرضا نواح، "واکاوی جامعه شناختی بسترهای فلات زدگی شغلی اعضای هیئت علمی در دانشگاه های ایران برمبنای نظریه زمینه ای"، فصلنامه جامعه شناسی کاربردی 31، شماره 2 (1399): 95-122. magiran.com/p2120733
Arman Heidari , Seyed Samad Beheshty, Marzieh Shahriyari, Abdolreza Navah, "Sociological Analysis of Career Plateau among Faculty Members in Iranian Universities based on Grounded Theory Approach", Journal of Applied Sociology the University of Isfahan 31, no.2 (2020): 95-122. magiran.com/p2120733
آرمان حیدری، سید صمد بهشتی، مرضیه شهریاری، عبدالرضا نواح، (1399). 'واکاوی جامعه شناختی بسترهای فلات زدگی شغلی اعضای هیئت علمی در دانشگاه های ایران برمبنای نظریه زمینه ای'، فصلنامه جامعه شناسی کاربردی، 31(2)، صص.95-122. magiran.com/p2120733
Arman Heidari , Seyed Samad Beheshty, Marzieh Shahriyari, Abdolreza Navah, (2020). 'Sociological Analysis of Career Plateau among Faculty Members in Iranian Universities based on Grounded Theory Approach', Journal of Applied Sociology the University of Isfahan, 31(2), pp.95-122. magiran.com/p2120733
آرمان حیدری؛ سید صمد بهشتی؛ مرضیه شهریاری؛ عبدالرضا نواح. "واکاوی جامعه شناختی بسترهای فلات زدگی شغلی اعضای هیئت علمی در دانشگاه های ایران برمبنای نظریه زمینه ای". فصلنامه جامعه شناسی کاربردی، 31 ،2 ، 1399، 95-122. magiran.com/p2120733
Arman Heidari ; Seyed Samad Beheshty; Marzieh Shahriyari; Abdolreza Navah. "Sociological Analysis of Career Plateau among Faculty Members in Iranian Universities based on Grounded Theory Approach", Journal of Applied Sociology the University of Isfahan, 31, 2, 2020, 95-122. magiran.com/p2120733
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال