ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سعید عبدالمنافی، مریم سلیمانی، (1399). مطالعه عوامل موثر بر آگاهی از مد و مصرف مد حجاب؛ مورد مطالعه: زنان شهر اصفهان، فصلنامه جامعه شناسی کاربردی، 31(2)، 123-141. magiran.com/p2120734
Saeed Abdolmanafi, Maryam Soleimani , (2020). Investigating Effective Factors on Fashion Consciousness and Hijab Fashion Consumption Case Study: Isfahan City Women, Journal of Applied Sociology the University of Isfahan, 31(2), 123-141. magiran.com/p2120734
سعید عبدالمنافی، مریم سلیمانی، مطالعه عوامل موثر بر آگاهی از مد و مصرف مد حجاب؛ مورد مطالعه: زنان شهر اصفهان. فصلنامه جامعه شناسی کاربردی، 1399؛ 31(2): 123-141. magiran.com/p2120734
Saeed Abdolmanafi, Maryam Soleimani , Investigating Effective Factors on Fashion Consciousness and Hijab Fashion Consumption Case Study: Isfahan City Women, Journal of Applied Sociology the University of Isfahan, 2020; 31(2): 123-141. magiran.com/p2120734
سعید عبدالمنافی، مریم سلیمانی، "مطالعه عوامل موثر بر آگاهی از مد و مصرف مد حجاب؛ مورد مطالعه: زنان شهر اصفهان"، فصلنامه جامعه شناسی کاربردی 31، شماره 2 (1399): 123-141. magiran.com/p2120734
Saeed Abdolmanafi, Maryam Soleimani , "Investigating Effective Factors on Fashion Consciousness and Hijab Fashion Consumption Case Study: Isfahan City Women", Journal of Applied Sociology the University of Isfahan 31, no.2 (2020): 123-141. magiran.com/p2120734
سعید عبدالمنافی، مریم سلیمانی، (1399). 'مطالعه عوامل موثر بر آگاهی از مد و مصرف مد حجاب؛ مورد مطالعه: زنان شهر اصفهان'، فصلنامه جامعه شناسی کاربردی، 31(2)، صص.123-141. magiran.com/p2120734
Saeed Abdolmanafi, Maryam Soleimani , (2020). 'Investigating Effective Factors on Fashion Consciousness and Hijab Fashion Consumption Case Study: Isfahan City Women', Journal of Applied Sociology the University of Isfahan, 31(2), pp.123-141. magiran.com/p2120734
سعید عبدالمنافی؛ مریم سلیمانی. "مطالعه عوامل موثر بر آگاهی از مد و مصرف مد حجاب؛ مورد مطالعه: زنان شهر اصفهان". فصلنامه جامعه شناسی کاربردی، 31 ،2 ، 1399، 123-141. magiran.com/p2120734
Saeed Abdolmanafi; Maryam Soleimani . "Investigating Effective Factors on Fashion Consciousness and Hijab Fashion Consumption Case Study: Isfahan City Women", Journal of Applied Sociology the University of Isfahan, 31, 2, 2020, 123-141. magiran.com/p2120734
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال