ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
افسانه میری، محمدجواد مهدوی، شهلا شریفی، بهروز محمودی بختیاری، (1399). بررسی چگونگی تاریخ سازی نادر ابراهیمی در رمان آتش بدون دود براساس الگوی سه سطحی فرکلاف، فصلنامه جستارهای نوین ادبی، 52(2)، 139-161. magiran.com/p2120849
Afsaneh Miri, Mohammad Javad Mahdavi, Shahla Sharifi, Behrouz Mahmoudi Bakhtiari, (2020). aA Study of the History-fabrication in Nader Ebrahimi’s Smokeless Fire Based on Fairclough’s Three-dimensional Model, Literary Studies, 52(2), 139-161. magiran.com/p2120849
افسانه میری، محمدجواد مهدوی، شهلا شریفی، بهروز محمودی بختیاری، بررسی چگونگی تاریخ سازی نادر ابراهیمی در رمان آتش بدون دود براساس الگوی سه سطحی فرکلاف. فصلنامه جستارهای نوین ادبی، 1399؛ 52(2): 139-161. magiran.com/p2120849
Afsaneh Miri, Mohammad Javad Mahdavi, Shahla Sharifi, Behrouz Mahmoudi Bakhtiari, aA Study of the History-fabrication in Nader Ebrahimi’s Smokeless Fire Based on Fairclough’s Three-dimensional Model, Literary Studies, 2020; 52(2): 139-161. magiran.com/p2120849
افسانه میری، محمدجواد مهدوی، شهلا شریفی، بهروز محمودی بختیاری، "بررسی چگونگی تاریخ سازی نادر ابراهیمی در رمان آتش بدون دود براساس الگوی سه سطحی فرکلاف"، فصلنامه جستارهای نوین ادبی 52، شماره 2 (1399): 139-161. magiran.com/p2120849
Afsaneh Miri, Mohammad Javad Mahdavi, Shahla Sharifi, Behrouz Mahmoudi Bakhtiari, "aA Study of the History-fabrication in Nader Ebrahimi’s Smokeless Fire Based on Fairclough’s Three-dimensional Model", Literary Studies 52, no.2 (2020): 139-161. magiran.com/p2120849
افسانه میری، محمدجواد مهدوی، شهلا شریفی، بهروز محمودی بختیاری، (1399). 'بررسی چگونگی تاریخ سازی نادر ابراهیمی در رمان آتش بدون دود براساس الگوی سه سطحی فرکلاف'، فصلنامه جستارهای نوین ادبی، 52(2)، صص.139-161. magiran.com/p2120849
Afsaneh Miri, Mohammad Javad Mahdavi, Shahla Sharifi, Behrouz Mahmoudi Bakhtiari, (2020). 'aA Study of the History-fabrication in Nader Ebrahimi’s Smokeless Fire Based on Fairclough’s Three-dimensional Model', Literary Studies, 52(2), pp.139-161. magiran.com/p2120849
افسانه میری؛ محمدجواد مهدوی؛ شهلا شریفی؛ بهروز محمودی بختیاری. "بررسی چگونگی تاریخ سازی نادر ابراهیمی در رمان آتش بدون دود براساس الگوی سه سطحی فرکلاف". فصلنامه جستارهای نوین ادبی، 52 ،2 ، 1399، 139-161. magiran.com/p2120849
Afsaneh Miri; Mohammad Javad Mahdavi; Shahla Sharifi; Behrouz Mahmoudi Bakhtiari. "aA Study of the History-fabrication in Nader Ebrahimi’s Smokeless Fire Based on Fairclough’s Three-dimensional Model", Literary Studies, 52, 2, 2020, 139-161. magiran.com/p2120849
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال