ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حبیب عادل، فاطمه طاهری، یاور جمالی قراخانلو، فریبا ستارپور ایرانقی، (1399). نقش پیش بینی کنندگی انگیزش- پیشرفت، سرمایه روانشناختی و فعالیت بدنی در کیفیت زندگی کاری معلمان مدارس استثنایی استان مرکزی در سال 1397، فصلنامه طب توانبخشی، 9(1)، 25-36. magiran.com/p2120873
Habib Adel, Fatemeh Taheri, Yavar Jamali Gharakhanlou, Fariba Sattarpour Iranaghi , (2020). Role of Predictability of Achievement Motivation, Psychological Capital, and Physical Activity on the Quality of Work Life in Teachers of Exceptional Schools in Markazi Province in 2018, Scientific Journal of Rehabilitation Medicine, 9(1), 25-36. magiran.com/p2120873
حبیب عادل، فاطمه طاهری، یاور جمالی قراخانلو، فریبا ستارپور ایرانقی، نقش پیش بینی کنندگی انگیزش- پیشرفت، سرمایه روانشناختی و فعالیت بدنی در کیفیت زندگی کاری معلمان مدارس استثنایی استان مرکزی در سال 1397. فصلنامه طب توانبخشی، 1399؛ 9(1): 25-36. magiran.com/p2120873
Habib Adel, Fatemeh Taheri, Yavar Jamali Gharakhanlou, Fariba Sattarpour Iranaghi , Role of Predictability of Achievement Motivation, Psychological Capital, and Physical Activity on the Quality of Work Life in Teachers of Exceptional Schools in Markazi Province in 2018, Scientific Journal of Rehabilitation Medicine, 2020; 9(1): 25-36. magiran.com/p2120873
حبیب عادل، فاطمه طاهری، یاور جمالی قراخانلو، فریبا ستارپور ایرانقی، "نقش پیش بینی کنندگی انگیزش- پیشرفت، سرمایه روانشناختی و فعالیت بدنی در کیفیت زندگی کاری معلمان مدارس استثنایی استان مرکزی در سال 1397"، فصلنامه طب توانبخشی 9، شماره 1 (1399): 25-36. magiran.com/p2120873
Habib Adel, Fatemeh Taheri, Yavar Jamali Gharakhanlou, Fariba Sattarpour Iranaghi , "Role of Predictability of Achievement Motivation, Psychological Capital, and Physical Activity on the Quality of Work Life in Teachers of Exceptional Schools in Markazi Province in 2018", Scientific Journal of Rehabilitation Medicine 9, no.1 (2020): 25-36. magiran.com/p2120873
حبیب عادل، فاطمه طاهری، یاور جمالی قراخانلو، فریبا ستارپور ایرانقی، (1399). 'نقش پیش بینی کنندگی انگیزش- پیشرفت، سرمایه روانشناختی و فعالیت بدنی در کیفیت زندگی کاری معلمان مدارس استثنایی استان مرکزی در سال 1397'، فصلنامه طب توانبخشی، 9(1)، صص.25-36. magiran.com/p2120873
Habib Adel, Fatemeh Taheri, Yavar Jamali Gharakhanlou, Fariba Sattarpour Iranaghi , (2020). 'Role of Predictability of Achievement Motivation, Psychological Capital, and Physical Activity on the Quality of Work Life in Teachers of Exceptional Schools in Markazi Province in 2018', Scientific Journal of Rehabilitation Medicine, 9(1), pp.25-36. magiran.com/p2120873
حبیب عادل؛ فاطمه طاهری؛ یاور جمالی قراخانلو؛ فریبا ستارپور ایرانقی. "نقش پیش بینی کنندگی انگیزش- پیشرفت، سرمایه روانشناختی و فعالیت بدنی در کیفیت زندگی کاری معلمان مدارس استثنایی استان مرکزی در سال 1397". فصلنامه طب توانبخشی، 9 ،1 ، 1399، 25-36. magiran.com/p2120873
Habib Adel; Fatemeh Taheri; Yavar Jamali Gharakhanlou; Fariba Sattarpour Iranaghi . "Role of Predictability of Achievement Motivation, Psychological Capital, and Physical Activity on the Quality of Work Life in Teachers of Exceptional Schools in Markazi Province in 2018", Scientific Journal of Rehabilitation Medicine, 9, 1, 2020, 25-36. magiran.com/p2120873
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال