ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا کریمی، سید صدرالدین شجاع الدین، (1399). تاثیر هشت هفته تمرینات با و بدون تراباند بر دامنه حرکتی، حس عمقی، قدرت و کیفیت زندگی زنان میانسال غیرفعال مبتلا به استئوآرتریت زانو، فصلنامه طب توانبخشی، 9(1)، 173-182. magiran.com/p2120886
Zahra Karimi, Seyed Sadradin Shojaedin , (2020). Effect of Eight Weeks of Training with and without Traband on the Range of Motion, Proprioception, Strength, and Quality of Life in Sedentary Middle-Aged Women with Knee osteoarthritis, Scientific Journal of Rehabilitation Medicine, 9(1), 173-182. magiran.com/p2120886
زهرا کریمی، سید صدرالدین شجاع الدین، تاثیر هشت هفته تمرینات با و بدون تراباند بر دامنه حرکتی، حس عمقی، قدرت و کیفیت زندگی زنان میانسال غیرفعال مبتلا به استئوآرتریت زانو. فصلنامه طب توانبخشی، 1399؛ 9(1): 173-182. magiran.com/p2120886
Zahra Karimi, Seyed Sadradin Shojaedin , Effect of Eight Weeks of Training with and without Traband on the Range of Motion, Proprioception, Strength, and Quality of Life in Sedentary Middle-Aged Women with Knee osteoarthritis, Scientific Journal of Rehabilitation Medicine, 2020; 9(1): 173-182. magiran.com/p2120886
زهرا کریمی، سید صدرالدین شجاع الدین، "تاثیر هشت هفته تمرینات با و بدون تراباند بر دامنه حرکتی، حس عمقی، قدرت و کیفیت زندگی زنان میانسال غیرفعال مبتلا به استئوآرتریت زانو"، فصلنامه طب توانبخشی 9، شماره 1 (1399): 173-182. magiran.com/p2120886
Zahra Karimi, Seyed Sadradin Shojaedin , "Effect of Eight Weeks of Training with and without Traband on the Range of Motion, Proprioception, Strength, and Quality of Life in Sedentary Middle-Aged Women with Knee osteoarthritis", Scientific Journal of Rehabilitation Medicine 9, no.1 (2020): 173-182. magiran.com/p2120886
زهرا کریمی، سید صدرالدین شجاع الدین، (1399). 'تاثیر هشت هفته تمرینات با و بدون تراباند بر دامنه حرکتی، حس عمقی، قدرت و کیفیت زندگی زنان میانسال غیرفعال مبتلا به استئوآرتریت زانو'، فصلنامه طب توانبخشی، 9(1)، صص.173-182. magiran.com/p2120886
Zahra Karimi, Seyed Sadradin Shojaedin , (2020). 'Effect of Eight Weeks of Training with and without Traband on the Range of Motion, Proprioception, Strength, and Quality of Life in Sedentary Middle-Aged Women with Knee osteoarthritis', Scientific Journal of Rehabilitation Medicine, 9(1), pp.173-182. magiran.com/p2120886
زهرا کریمی؛ سید صدرالدین شجاع الدین. "تاثیر هشت هفته تمرینات با و بدون تراباند بر دامنه حرکتی، حس عمقی، قدرت و کیفیت زندگی زنان میانسال غیرفعال مبتلا به استئوآرتریت زانو". فصلنامه طب توانبخشی، 9 ،1 ، 1399، 173-182. magiran.com/p2120886
Zahra Karimi; Seyed Sadradin Shojaedin . "Effect of Eight Weeks of Training with and without Traband on the Range of Motion, Proprioception, Strength, and Quality of Life in Sedentary Middle-Aged Women with Knee osteoarthritis", Scientific Journal of Rehabilitation Medicine, 9, 1, 2020, 173-182. magiran.com/p2120886
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال