ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امیرعلی جعفرنژادگرو، سیده مریم انواری، فرزانه نصیرپور، (1399). اثر ارتز نیمه سخت بر سفتی مفاصل اندام تحتانی طی راه رفتن در کودکان پسر دارای کف پای صاف، فصلنامه طب توانبخشی، 9(1)، 183-193. magiran.com/p2120887
Amiali Jaafarnejad , Seyede Maryam Anvari, Farzane Nasirpour, (2020). Influence of Semi-Rigid Foot Orthoses on Lower Limb Joints Stiffness in Male Children with Flexible Flatfoot during Walking, Scientific Journal of Rehabilitation Medicine, 9(1), 183-193. magiran.com/p2120887
امیرعلی جعفرنژادگرو، سیده مریم انواری، فرزانه نصیرپور، اثر ارتز نیمه سخت بر سفتی مفاصل اندام تحتانی طی راه رفتن در کودکان پسر دارای کف پای صاف. فصلنامه طب توانبخشی، 1399؛ 9(1): 183-193. magiran.com/p2120887
Amiali Jaafarnejad , Seyede Maryam Anvari, Farzane Nasirpour, Influence of Semi-Rigid Foot Orthoses on Lower Limb Joints Stiffness in Male Children with Flexible Flatfoot during Walking, Scientific Journal of Rehabilitation Medicine, 2020; 9(1): 183-193. magiran.com/p2120887
امیرعلی جعفرنژادگرو، سیده مریم انواری، فرزانه نصیرپور، "اثر ارتز نیمه سخت بر سفتی مفاصل اندام تحتانی طی راه رفتن در کودکان پسر دارای کف پای صاف"، فصلنامه طب توانبخشی 9، شماره 1 (1399): 183-193. magiran.com/p2120887
Amiali Jaafarnejad , Seyede Maryam Anvari, Farzane Nasirpour, "Influence of Semi-Rigid Foot Orthoses on Lower Limb Joints Stiffness in Male Children with Flexible Flatfoot during Walking", Scientific Journal of Rehabilitation Medicine 9, no.1 (2020): 183-193. magiran.com/p2120887
امیرعلی جعفرنژادگرو، سیده مریم انواری، فرزانه نصیرپور، (1399). 'اثر ارتز نیمه سخت بر سفتی مفاصل اندام تحتانی طی راه رفتن در کودکان پسر دارای کف پای صاف'، فصلنامه طب توانبخشی، 9(1)، صص.183-193. magiran.com/p2120887
Amiali Jaafarnejad , Seyede Maryam Anvari, Farzane Nasirpour, (2020). 'Influence of Semi-Rigid Foot Orthoses on Lower Limb Joints Stiffness in Male Children with Flexible Flatfoot during Walking', Scientific Journal of Rehabilitation Medicine, 9(1), pp.183-193. magiran.com/p2120887
امیرعلی جعفرنژادگرو؛ سیده مریم انواری؛ فرزانه نصیرپور. "اثر ارتز نیمه سخت بر سفتی مفاصل اندام تحتانی طی راه رفتن در کودکان پسر دارای کف پای صاف". فصلنامه طب توانبخشی، 9 ،1 ، 1399، 183-193. magiran.com/p2120887
Amiali Jaafarnejad ; Seyede Maryam Anvari; Farzane Nasirpour. "Influence of Semi-Rigid Foot Orthoses on Lower Limb Joints Stiffness in Male Children with Flexible Flatfoot during Walking", Scientific Journal of Rehabilitation Medicine, 9, 1, 2020, 183-193. magiran.com/p2120887
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال