ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم ملکیان، مرضیه جلالیان چالشتری، طلیعه ظریفیان، (1399). بررسی آگاهی متخصصان تیم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تبریز از روش های ارتباطی مکمل و جایگزین، فصلنامه طب توانبخشی، 9(1)، 233-241. magiran.com/p2120893
Maryam Malekian, Marzieh Jalalian Chaleshtory , Talieh Zarifian, (2020). Survey of Specialists’ Awareness of Rehabilitation Team Working in Tabriz University of Medical Sciences toward Augmentative and Alternative Communication Methods, Scientific Journal of Rehabilitation Medicine, 9(1), 233-241. magiran.com/p2120893
مریم ملکیان، مرضیه جلالیان چالشتری، طلیعه ظریفیان، بررسی آگاهی متخصصان تیم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تبریز از روش های ارتباطی مکمل و جایگزین. فصلنامه طب توانبخشی، 1399؛ 9(1): 233-241. magiran.com/p2120893
Maryam Malekian, Marzieh Jalalian Chaleshtory , Talieh Zarifian, Survey of Specialists’ Awareness of Rehabilitation Team Working in Tabriz University of Medical Sciences toward Augmentative and Alternative Communication Methods, Scientific Journal of Rehabilitation Medicine, 2020; 9(1): 233-241. magiran.com/p2120893
مریم ملکیان، مرضیه جلالیان چالشتری، طلیعه ظریفیان، "بررسی آگاهی متخصصان تیم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تبریز از روش های ارتباطی مکمل و جایگزین"، فصلنامه طب توانبخشی 9، شماره 1 (1399): 233-241. magiran.com/p2120893
Maryam Malekian, Marzieh Jalalian Chaleshtory , Talieh Zarifian, "Survey of Specialists’ Awareness of Rehabilitation Team Working in Tabriz University of Medical Sciences toward Augmentative and Alternative Communication Methods", Scientific Journal of Rehabilitation Medicine 9, no.1 (2020): 233-241. magiran.com/p2120893
مریم ملکیان، مرضیه جلالیان چالشتری، طلیعه ظریفیان، (1399). 'بررسی آگاهی متخصصان تیم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تبریز از روش های ارتباطی مکمل و جایگزین'، فصلنامه طب توانبخشی، 9(1)، صص.233-241. magiran.com/p2120893
Maryam Malekian, Marzieh Jalalian Chaleshtory , Talieh Zarifian, (2020). 'Survey of Specialists’ Awareness of Rehabilitation Team Working in Tabriz University of Medical Sciences toward Augmentative and Alternative Communication Methods', Scientific Journal of Rehabilitation Medicine, 9(1), pp.233-241. magiran.com/p2120893
مریم ملکیان؛ مرضیه جلالیان چالشتری؛ طلیعه ظریفیان. "بررسی آگاهی متخصصان تیم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تبریز از روش های ارتباطی مکمل و جایگزین". فصلنامه طب توانبخشی، 9 ،1 ، 1399، 233-241. magiran.com/p2120893
Maryam Malekian; Marzieh Jalalian Chaleshtory ; Talieh Zarifian. "Survey of Specialists’ Awareness of Rehabilitation Team Working in Tabriz University of Medical Sciences toward Augmentative and Alternative Communication Methods", Scientific Journal of Rehabilitation Medicine, 9, 1, 2020, 233-241. magiran.com/p2120893
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال