ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شهرزاد بهرامی، سیدکاظم موسوی ساداتی، عبدالرسول دانشجو، (1399). تاثیر تحریک الکتریکی فراجمجمه مغز و تمرینات منتخب بر تعادل کودکان دارای اختلال هماهنگی رشدی، فصلنامه طب توانبخشی، 9(1)، 259-269. magiran.com/p2120896
Sharzad Bahrami, Seyed Kazem Mousavi Sadati , Abdolrasoul Daneshjoo, (2020). Effect of Transcranial Direct Current Stimulation and Selected Exercises on Balance in Children with Developmental Coordination Disorder, Scientific Journal of Rehabilitation Medicine, 9(1), 259-269. magiran.com/p2120896
شهرزاد بهرامی، سیدکاظم موسوی ساداتی، عبدالرسول دانشجو، تاثیر تحریک الکتریکی فراجمجمه مغز و تمرینات منتخب بر تعادل کودکان دارای اختلال هماهنگی رشدی. فصلنامه طب توانبخشی، 1399؛ 9(1): 259-269. magiran.com/p2120896
Sharzad Bahrami, Seyed Kazem Mousavi Sadati , Abdolrasoul Daneshjoo, Effect of Transcranial Direct Current Stimulation and Selected Exercises on Balance in Children with Developmental Coordination Disorder, Scientific Journal of Rehabilitation Medicine, 2020; 9(1): 259-269. magiran.com/p2120896
شهرزاد بهرامی، سیدکاظم موسوی ساداتی، عبدالرسول دانشجو، "تاثیر تحریک الکتریکی فراجمجمه مغز و تمرینات منتخب بر تعادل کودکان دارای اختلال هماهنگی رشدی"، فصلنامه طب توانبخشی 9، شماره 1 (1399): 259-269. magiran.com/p2120896
Sharzad Bahrami, Seyed Kazem Mousavi Sadati , Abdolrasoul Daneshjoo, "Effect of Transcranial Direct Current Stimulation and Selected Exercises on Balance in Children with Developmental Coordination Disorder", Scientific Journal of Rehabilitation Medicine 9, no.1 (2020): 259-269. magiran.com/p2120896
شهرزاد بهرامی، سیدکاظم موسوی ساداتی، عبدالرسول دانشجو، (1399). 'تاثیر تحریک الکتریکی فراجمجمه مغز و تمرینات منتخب بر تعادل کودکان دارای اختلال هماهنگی رشدی'، فصلنامه طب توانبخشی، 9(1)، صص.259-269. magiran.com/p2120896
Sharzad Bahrami, Seyed Kazem Mousavi Sadati , Abdolrasoul Daneshjoo, (2020). 'Effect of Transcranial Direct Current Stimulation and Selected Exercises on Balance in Children with Developmental Coordination Disorder', Scientific Journal of Rehabilitation Medicine, 9(1), pp.259-269. magiran.com/p2120896
شهرزاد بهرامی؛ سیدکاظم موسوی ساداتی؛ عبدالرسول دانشجو. "تاثیر تحریک الکتریکی فراجمجمه مغز و تمرینات منتخب بر تعادل کودکان دارای اختلال هماهنگی رشدی". فصلنامه طب توانبخشی، 9 ،1 ، 1399، 259-269. magiran.com/p2120896
Sharzad Bahrami; Seyed Kazem Mousavi Sadati ; Abdolrasoul Daneshjoo. "Effect of Transcranial Direct Current Stimulation and Selected Exercises on Balance in Children with Developmental Coordination Disorder", Scientific Journal of Rehabilitation Medicine, 9, 1, 2020, 259-269. magiran.com/p2120896
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال