ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ارمغان کاظمی نژاد، حامد جعفرپور، لاله میرمحمدی، ایثار خلیل نژاد، لطف الله داودی، (1399). اندازه گیری سطح سرمی روی در بیماران مبتلا به زگیل پوستی و مقایسه آن با گروه شاهد سالم، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 78(2)، 75-79. magiran.com/p2121193
Armaghan Kazeminejad, Hamed Jafarpour, Laleh Mirmohammadi, Isar Khalil Nejad, Lotfollah Davoodi, (2020). Measurement of serum zinc level in adult patients with cutaneous warts and comparison with the healthy control group, Tehran University Medical Journal, 78(2), 75-79. magiran.com/p2121193
ارمغان کاظمی نژاد، حامد جعفرپور، لاله میرمحمدی، ایثار خلیل نژاد، لطف الله داودی، اندازه گیری سطح سرمی روی در بیماران مبتلا به زگیل پوستی و مقایسه آن با گروه شاهد سالم. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1399؛ 78(2): 75-79. magiran.com/p2121193
Armaghan Kazeminejad, Hamed Jafarpour, Laleh Mirmohammadi, Isar Khalil Nejad, Lotfollah Davoodi, Measurement of serum zinc level in adult patients with cutaneous warts and comparison with the healthy control group, Tehran University Medical Journal, 2020; 78(2): 75-79. magiran.com/p2121193
ارمغان کاظمی نژاد، حامد جعفرپور، لاله میرمحمدی، ایثار خلیل نژاد، لطف الله داودی، "اندازه گیری سطح سرمی روی در بیماران مبتلا به زگیل پوستی و مقایسه آن با گروه شاهد سالم"، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 78، شماره 2 (1399): 75-79. magiran.com/p2121193
Armaghan Kazeminejad, Hamed Jafarpour, Laleh Mirmohammadi, Isar Khalil Nejad, Lotfollah Davoodi, "Measurement of serum zinc level in adult patients with cutaneous warts and comparison with the healthy control group", Tehran University Medical Journal 78, no.2 (2020): 75-79. magiran.com/p2121193
ارمغان کاظمی نژاد، حامد جعفرپور، لاله میرمحمدی، ایثار خلیل نژاد، لطف الله داودی، (1399). 'اندازه گیری سطح سرمی روی در بیماران مبتلا به زگیل پوستی و مقایسه آن با گروه شاهد سالم'، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 78(2)، صص.75-79. magiran.com/p2121193
Armaghan Kazeminejad, Hamed Jafarpour, Laleh Mirmohammadi, Isar Khalil Nejad, Lotfollah Davoodi, (2020). 'Measurement of serum zinc level in adult patients with cutaneous warts and comparison with the healthy control group', Tehran University Medical Journal, 78(2), pp.75-79. magiran.com/p2121193
ارمغان کاظمی نژاد؛ حامد جعفرپور؛ لاله میرمحمدی؛ ایثار خلیل نژاد؛ لطف الله داودی. "اندازه گیری سطح سرمی روی در بیماران مبتلا به زگیل پوستی و مقایسه آن با گروه شاهد سالم". مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 78 ،2 ، 1399، 75-79. magiran.com/p2121193
Armaghan Kazeminejad; Hamed Jafarpour; Laleh Mirmohammadi; Isar Khalil Nejad; Lotfollah Davoodi. "Measurement of serum zinc level in adult patients with cutaneous warts and comparison with the healthy control group", Tehran University Medical Journal, 78, 2, 2020, 75-79. magiran.com/p2121193
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال