ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه نسیمی، حسین زراعتی، جواد شاهین فر، محمدرضا صفدری، علی اسماعیلی، مریم قربان زاده، (1399). بررسی تاثیر تحریک چندحسی بر شاخص های فیزیولوژیک نوزادان نارس: مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 78(2)، 80-87. magiran.com/p2121194
Fatemeh Nasimi, Hossein Zeraati, Javad Shahinfar, Mohammadreza Safdari, Ali Esmaeili, Maryam Ghorbanzadeh, (2020). Effect of multi-sensory stimulation on physiological parameters in preterm infants: randomized clinical trial, Tehran University Medical Journal, 78(2), 80-87. magiran.com/p2121194
فاطمه نسیمی، حسین زراعتی، جواد شاهین فر، محمدرضا صفدری، علی اسماعیلی، مریم قربان زاده، بررسی تاثیر تحریک چندحسی بر شاخص های فیزیولوژیک نوزادان نارس: مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1399؛ 78(2): 80-87. magiran.com/p2121194
Fatemeh Nasimi, Hossein Zeraati, Javad Shahinfar, Mohammadreza Safdari, Ali Esmaeili, Maryam Ghorbanzadeh, Effect of multi-sensory stimulation on physiological parameters in preterm infants: randomized clinical trial, Tehran University Medical Journal, 2020; 78(2): 80-87. magiran.com/p2121194
فاطمه نسیمی، حسین زراعتی، جواد شاهین فر، محمدرضا صفدری، علی اسماعیلی، مریم قربان زاده، "بررسی تاثیر تحریک چندحسی بر شاخص های فیزیولوژیک نوزادان نارس: مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده"، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 78، شماره 2 (1399): 80-87. magiran.com/p2121194
Fatemeh Nasimi, Hossein Zeraati, Javad Shahinfar, Mohammadreza Safdari, Ali Esmaeili, Maryam Ghorbanzadeh, "Effect of multi-sensory stimulation on physiological parameters in preterm infants: randomized clinical trial", Tehran University Medical Journal 78, no.2 (2020): 80-87. magiran.com/p2121194
فاطمه نسیمی، حسین زراعتی، جواد شاهین فر، محمدرضا صفدری، علی اسماعیلی، مریم قربان زاده، (1399). 'بررسی تاثیر تحریک چندحسی بر شاخص های فیزیولوژیک نوزادان نارس: مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده'، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 78(2)، صص.80-87. magiran.com/p2121194
Fatemeh Nasimi, Hossein Zeraati, Javad Shahinfar, Mohammadreza Safdari, Ali Esmaeili, Maryam Ghorbanzadeh, (2020). 'Effect of multi-sensory stimulation on physiological parameters in preterm infants: randomized clinical trial', Tehran University Medical Journal, 78(2), pp.80-87. magiran.com/p2121194
فاطمه نسیمی؛ حسین زراعتی؛ جواد شاهین فر؛ محمدرضا صفدری؛ علی اسماعیلی؛ مریم قربان زاده. "بررسی تاثیر تحریک چندحسی بر شاخص های فیزیولوژیک نوزادان نارس: مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده". مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 78 ،2 ، 1399، 80-87. magiran.com/p2121194
Fatemeh Nasimi; Hossein Zeraati; Javad Shahinfar; Mohammadreza Safdari; Ali Esmaeili; Maryam Ghorbanzadeh. "Effect of multi-sensory stimulation on physiological parameters in preterm infants: randomized clinical trial", Tehran University Medical Journal, 78, 2, 2020, 80-87. magiran.com/p2121194
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال