ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدتقی نجفی، محمدحسین شجاع مرادی، فرزانه سادات مینو، (1399). هایپرتانسیون مقاوم و رویکرد تشخیصی درمانی: گزارش موردی، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 78(2)، 116-120. magiran.com/p2121200
MohammadTaghi Najafi, MohammadHossein Shojamoradi, Farzanehsadat Minoo, (2020). Resistant hypertension, case based approach to diagnosis and management: case report, Tehran University Medical Journal, 78(2), 116-120. magiran.com/p2121200
محمدتقی نجفی، محمدحسین شجاع مرادی، فرزانه سادات مینو، هایپرتانسیون مقاوم و رویکرد تشخیصی درمانی: گزارش موردی. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1399؛ 78(2): 116-120. magiran.com/p2121200
MohammadTaghi Najafi, MohammadHossein Shojamoradi, Farzanehsadat Minoo, Resistant hypertension, case based approach to diagnosis and management: case report, Tehran University Medical Journal, 2020; 78(2): 116-120. magiran.com/p2121200
محمدتقی نجفی، محمدحسین شجاع مرادی، فرزانه سادات مینو، "هایپرتانسیون مقاوم و رویکرد تشخیصی درمانی: گزارش موردی"، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 78، شماره 2 (1399): 116-120. magiran.com/p2121200
MohammadTaghi Najafi, MohammadHossein Shojamoradi, Farzanehsadat Minoo, "Resistant hypertension, case based approach to diagnosis and management: case report", Tehran University Medical Journal 78, no.2 (2020): 116-120. magiran.com/p2121200
محمدتقی نجفی، محمدحسین شجاع مرادی، فرزانه سادات مینو، (1399). 'هایپرتانسیون مقاوم و رویکرد تشخیصی درمانی: گزارش موردی'، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 78(2)، صص.116-120. magiran.com/p2121200
MohammadTaghi Najafi, MohammadHossein Shojamoradi, Farzanehsadat Minoo, (2020). 'Resistant hypertension, case based approach to diagnosis and management: case report', Tehran University Medical Journal, 78(2), pp.116-120. magiran.com/p2121200
محمدتقی نجفی؛ محمدحسین شجاع مرادی؛ فرزانه سادات مینو. "هایپرتانسیون مقاوم و رویکرد تشخیصی درمانی: گزارش موردی". مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 78 ،2 ، 1399، 116-120. magiran.com/p2121200
MohammadTaghi Najafi; MohammadHossein Shojamoradi; Farzanehsadat Minoo. "Resistant hypertension, case based approach to diagnosis and management: case report", Tehran University Medical Journal, 78, 2, 2020, 116-120. magiran.com/p2121200
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال