ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اکبر قلاوند، پژمان معتمدی، حمید رجبی، ندا خالدی، (1398). اثر القای دیابت و تمرینات ورزشی بر سطح اسید اسکوربیک و SVCT2 عضلانی در رت های نر ویستار، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 27(12)، 2149-2158. magiran.com/p2121851
Akbar Ghalavand, Pezhman Motamedi, Hamid Rajabi, Neda Khaledi, (2020). Effect of Diabetes Induction and Exercisetraining on the Level of Ascorbic Acid and Muscle SVCT2 in Male Wistar Rats, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 27(12), 2149-2158. magiran.com/p2121851
اکبر قلاوند، پژمان معتمدی، حمید رجبی، ندا خالدی، اثر القای دیابت و تمرینات ورزشی بر سطح اسید اسکوربیک و SVCT2 عضلانی در رت های نر ویستار. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 1398؛ 27(12): 2149-2158. magiran.com/p2121851
Akbar Ghalavand, Pezhman Motamedi, Hamid Rajabi, Neda Khaledi, Effect of Diabetes Induction and Exercisetraining on the Level of Ascorbic Acid and Muscle SVCT2 in Male Wistar Rats, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 2020; 27(12): 2149-2158. magiran.com/p2121851
اکبر قلاوند، پژمان معتمدی، حمید رجبی، ندا خالدی، "اثر القای دیابت و تمرینات ورزشی بر سطح اسید اسکوربیک و SVCT2 عضلانی در رت های نر ویستار"، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 27، شماره 12 (1398): 2149-2158. magiran.com/p2121851
Akbar Ghalavand, Pezhman Motamedi, Hamid Rajabi, Neda Khaledi, "Effect of Diabetes Induction and Exercisetraining on the Level of Ascorbic Acid and Muscle SVCT2 in Male Wistar Rats", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd 27, no.12 (2020): 2149-2158. magiran.com/p2121851
اکبر قلاوند، پژمان معتمدی، حمید رجبی، ندا خالدی، (1398). 'اثر القای دیابت و تمرینات ورزشی بر سطح اسید اسکوربیک و SVCT2 عضلانی در رت های نر ویستار'، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 27(12)، صص.2149-2158. magiran.com/p2121851
Akbar Ghalavand, Pezhman Motamedi, Hamid Rajabi, Neda Khaledi, (2020). 'Effect of Diabetes Induction and Exercisetraining on the Level of Ascorbic Acid and Muscle SVCT2 in Male Wistar Rats', Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 27(12), pp.2149-2158. magiran.com/p2121851
اکبر قلاوند؛ پژمان معتمدی؛ حمید رجبی؛ ندا خالدی. "اثر القای دیابت و تمرینات ورزشی بر سطح اسید اسکوربیک و SVCT2 عضلانی در رت های نر ویستار". مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 27 ،12 ، 1398، 2149-2158. magiran.com/p2121851
Akbar Ghalavand; Pezhman Motamedi; Hamid Rajabi; Neda Khaledi. "Effect of Diabetes Induction and Exercisetraining on the Level of Ascorbic Acid and Muscle SVCT2 in Male Wistar Rats", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 27, 12, 2020, 2149-2158. magiran.com/p2121851
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال