ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه گوهری انصاف، زینب برنگی، محمد عباسی، قدرت الله روشنایی، (1398). تعیین عوامل موثر بر بقا در بیماران مبتلا به سرطان معده مراجعه کننده به کلینیک امام خمینی استان همدان از سال 1396- 1382، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 27(12)، 2159-2169. magiran.com/p2121852
Fatemeh Gohari-Ensaf, Zeinab Berangi, Mohamad Abbasi, Ghodratollah Roshanaei, (2020). Determination of Affected Factor on Survival Rates In Referral Gastric Cancer Patients to Imam Khomeini Clinic in Hamadan Province from 2004-2017, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 27(12), 2159-2169. magiran.com/p2121852
فاطمه گوهری انصاف، زینب برنگی، محمد عباسی، قدرت الله روشنایی، تعیین عوامل موثر بر بقا در بیماران مبتلا به سرطان معده مراجعه کننده به کلینیک امام خمینی استان همدان از سال 1396- 1382. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 1398؛ 27(12): 2159-2169. magiran.com/p2121852
Fatemeh Gohari-Ensaf, Zeinab Berangi, Mohamad Abbasi, Ghodratollah Roshanaei, Determination of Affected Factor on Survival Rates In Referral Gastric Cancer Patients to Imam Khomeini Clinic in Hamadan Province from 2004-2017, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 2020; 27(12): 2159-2169. magiran.com/p2121852
فاطمه گوهری انصاف، زینب برنگی، محمد عباسی، قدرت الله روشنایی، "تعیین عوامل موثر بر بقا در بیماران مبتلا به سرطان معده مراجعه کننده به کلینیک امام خمینی استان همدان از سال 1396- 1382"، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 27، شماره 12 (1398): 2159-2169. magiran.com/p2121852
Fatemeh Gohari-Ensaf, Zeinab Berangi, Mohamad Abbasi, Ghodratollah Roshanaei, "Determination of Affected Factor on Survival Rates In Referral Gastric Cancer Patients to Imam Khomeini Clinic in Hamadan Province from 2004-2017", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd 27, no.12 (2020): 2159-2169. magiran.com/p2121852
فاطمه گوهری انصاف، زینب برنگی، محمد عباسی، قدرت الله روشنایی، (1398). 'تعیین عوامل موثر بر بقا در بیماران مبتلا به سرطان معده مراجعه کننده به کلینیک امام خمینی استان همدان از سال 1396- 1382'، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 27(12)، صص.2159-2169. magiran.com/p2121852
Fatemeh Gohari-Ensaf, Zeinab Berangi, Mohamad Abbasi, Ghodratollah Roshanaei, (2020). 'Determination of Affected Factor on Survival Rates In Referral Gastric Cancer Patients to Imam Khomeini Clinic in Hamadan Province from 2004-2017', Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 27(12), pp.2159-2169. magiran.com/p2121852
فاطمه گوهری انصاف؛ زینب برنگی؛ محمد عباسی؛ قدرت الله روشنایی. "تعیین عوامل موثر بر بقا در بیماران مبتلا به سرطان معده مراجعه کننده به کلینیک امام خمینی استان همدان از سال 1396- 1382". مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 27 ،12 ، 1398، 2159-2169. magiran.com/p2121852
Fatemeh Gohari-Ensaf; Zeinab Berangi; Mohamad Abbasi; Ghodratollah Roshanaei. "Determination of Affected Factor on Survival Rates In Referral Gastric Cancer Patients to Imam Khomeini Clinic in Hamadan Province from 2004-2017", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 27, 12, 2020, 2159-2169. magiran.com/p2121852
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال