ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمود نیک سرشت، (1398). اثر تمرین مقاومتی کم شدت و هوازی تناوبی شدید بر غلظت سرمی اینترلوکین-6 و مارکرهای مقاومت انسولین در مردان چاق و جوان، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 27(12)، 2170-2179. magiran.com/p2121853
Mahmoud Nikseresht, (2020). Effects of Low-Intensity Resistance versus High-Intensity Interval Aerobic Training on Serum Interleukin-6 Concentration and Insulin Resistance Markers in Obese and Young Men, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 27(12), 2170-2179. magiran.com/p2121853
محمود نیک سرشت، اثر تمرین مقاومتی کم شدت و هوازی تناوبی شدید بر غلظت سرمی اینترلوکین-6 و مارکرهای مقاومت انسولین در مردان چاق و جوان. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 1398؛ 27(12): 2170-2179. magiran.com/p2121853
Mahmoud Nikseresht, Effects of Low-Intensity Resistance versus High-Intensity Interval Aerobic Training on Serum Interleukin-6 Concentration and Insulin Resistance Markers in Obese and Young Men, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 2020; 27(12): 2170-2179. magiran.com/p2121853
محمود نیک سرشت، "اثر تمرین مقاومتی کم شدت و هوازی تناوبی شدید بر غلظت سرمی اینترلوکین-6 و مارکرهای مقاومت انسولین در مردان چاق و جوان"، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 27، شماره 12 (1398): 2170-2179. magiran.com/p2121853
Mahmoud Nikseresht, "Effects of Low-Intensity Resistance versus High-Intensity Interval Aerobic Training on Serum Interleukin-6 Concentration and Insulin Resistance Markers in Obese and Young Men", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd 27, no.12 (2020): 2170-2179. magiran.com/p2121853
محمود نیک سرشت، (1398). 'اثر تمرین مقاومتی کم شدت و هوازی تناوبی شدید بر غلظت سرمی اینترلوکین-6 و مارکرهای مقاومت انسولین در مردان چاق و جوان'، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 27(12)، صص.2170-2179. magiran.com/p2121853
Mahmoud Nikseresht, (2020). 'Effects of Low-Intensity Resistance versus High-Intensity Interval Aerobic Training on Serum Interleukin-6 Concentration and Insulin Resistance Markers in Obese and Young Men', Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 27(12), pp.2170-2179. magiran.com/p2121853
محمود نیک سرشت. "اثر تمرین مقاومتی کم شدت و هوازی تناوبی شدید بر غلظت سرمی اینترلوکین-6 و مارکرهای مقاومت انسولین در مردان چاق و جوان". مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 27 ،12 ، 1398، 2170-2179. magiran.com/p2121853
Mahmoud Nikseresht. "Effects of Low-Intensity Resistance versus High-Intensity Interval Aerobic Training on Serum Interleukin-6 Concentration and Insulin Resistance Markers in Obese and Young Men", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 27, 12, 2020, 2170-2179. magiran.com/p2121853
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال