ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید حسین رضوی، سپیده قنبریان، احسان توکلی، علی توکلی، مطهره باغستانی، نسیم نمیرانیان، (1398). بررسی عوامل مرتبط درتجویزانواع رادیوگرافی دندان از دیدگاه دندانپزشکان عمومی یزد در سال1397، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 27(12)، 2180-2191. magiran.com/p2121854
Seyed Hossein Razavi, Sepideh Ghanbarian, Ehsan Tavakoli, Ali Tavakoli, Motahare Baghestani, Nasim Namiranian, (2020). Evaluation of General Dentistsʼ View Point of Relative Factors in Appropriate Prescription of Dental Radiographs in Yazd in 2018, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 27(12), 2180-2191. magiran.com/p2121854
سید حسین رضوی، سپیده قنبریان، احسان توکلی، علی توکلی، مطهره باغستانی، نسیم نمیرانیان، بررسی عوامل مرتبط درتجویزانواع رادیوگرافی دندان از دیدگاه دندانپزشکان عمومی یزد در سال1397. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 1398؛ 27(12): 2180-2191. magiran.com/p2121854
Seyed Hossein Razavi, Sepideh Ghanbarian, Ehsan Tavakoli, Ali Tavakoli, Motahare Baghestani, Nasim Namiranian, Evaluation of General Dentistsʼ View Point of Relative Factors in Appropriate Prescription of Dental Radiographs in Yazd in 2018, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 2020; 27(12): 2180-2191. magiran.com/p2121854
سید حسین رضوی، سپیده قنبریان، احسان توکلی، علی توکلی، مطهره باغستانی، نسیم نمیرانیان، "بررسی عوامل مرتبط درتجویزانواع رادیوگرافی دندان از دیدگاه دندانپزشکان عمومی یزد در سال1397"، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 27، شماره 12 (1398): 2180-2191. magiran.com/p2121854
Seyed Hossein Razavi, Sepideh Ghanbarian, Ehsan Tavakoli, Ali Tavakoli, Motahare Baghestani, Nasim Namiranian, "Evaluation of General Dentistsʼ View Point of Relative Factors in Appropriate Prescription of Dental Radiographs in Yazd in 2018", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd 27, no.12 (2020): 2180-2191. magiran.com/p2121854
سید حسین رضوی، سپیده قنبریان، احسان توکلی، علی توکلی، مطهره باغستانی، نسیم نمیرانیان، (1398). 'بررسی عوامل مرتبط درتجویزانواع رادیوگرافی دندان از دیدگاه دندانپزشکان عمومی یزد در سال1397'، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 27(12)، صص.2180-2191. magiran.com/p2121854
Seyed Hossein Razavi, Sepideh Ghanbarian, Ehsan Tavakoli, Ali Tavakoli, Motahare Baghestani, Nasim Namiranian, (2020). 'Evaluation of General Dentistsʼ View Point of Relative Factors in Appropriate Prescription of Dental Radiographs in Yazd in 2018', Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 27(12), pp.2180-2191. magiran.com/p2121854
سید حسین رضوی؛ سپیده قنبریان؛ احسان توکلی؛ علی توکلی؛ مطهره باغستانی؛ نسیم نمیرانیان. "بررسی عوامل مرتبط درتجویزانواع رادیوگرافی دندان از دیدگاه دندانپزشکان عمومی یزد در سال1397". مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 27 ،12 ، 1398، 2180-2191. magiran.com/p2121854
Seyed Hossein Razavi; Sepideh Ghanbarian; Ehsan Tavakoli; Ali Tavakoli; Motahare Baghestani; Nasim Namiranian. "Evaluation of General Dentistsʼ View Point of Relative Factors in Appropriate Prescription of Dental Radiographs in Yazd in 2018", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 27, 12, 2020, 2180-2191. magiran.com/p2121854
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال