ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
طاهره سلیمی، خدیجه دهقانی، افسانه افخمی، زهره کارجو، محمود نوری شادکام، حسین فلاح زاده، (1398). مقایسه تاثیرشیرمادر و ماساژ پا بر شدت درد ناشی از خون گیری پاشنه پا در نوزادان بستری در بخش مراقبت های ویژه نوزادان، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 27(12)، 2192-2202. magiran.com/p2121855
Tahere Salimi, Khadije Dehghani, Afsane Afkhami, Zohre Karjoo, Mahmood Noori Shadkam, Hosein Fallah Zadeh, (2020). Comparing the Effect of Breast-Milk and Leg Massage on Neonate’s Pain ‎Intensity during Heel-Blood Sampling in Neonatal Care Unit, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 27(12), 2192-2202. magiran.com/p2121855
طاهره سلیمی، خدیجه دهقانی، افسانه افخمی، زهره کارجو، محمود نوری شادکام، حسین فلاح زاده، مقایسه تاثیرشیرمادر و ماساژ پا بر شدت درد ناشی از خون گیری پاشنه پا در نوزادان بستری در بخش مراقبت های ویژه نوزادان. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 1398؛ 27(12): 2192-2202. magiran.com/p2121855
Tahere Salimi, Khadije Dehghani, Afsane Afkhami, Zohre Karjoo, Mahmood Noori Shadkam, Hosein Fallah Zadeh, Comparing the Effect of Breast-Milk and Leg Massage on Neonate’s Pain ‎Intensity during Heel-Blood Sampling in Neonatal Care Unit, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 2020; 27(12): 2192-2202. magiran.com/p2121855
طاهره سلیمی، خدیجه دهقانی، افسانه افخمی، زهره کارجو، محمود نوری شادکام، حسین فلاح زاده، "مقایسه تاثیرشیرمادر و ماساژ پا بر شدت درد ناشی از خون گیری پاشنه پا در نوزادان بستری در بخش مراقبت های ویژه نوزادان"، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 27، شماره 12 (1398): 2192-2202. magiran.com/p2121855
Tahere Salimi, Khadije Dehghani, Afsane Afkhami, Zohre Karjoo, Mahmood Noori Shadkam, Hosein Fallah Zadeh, "Comparing the Effect of Breast-Milk and Leg Massage on Neonate’s Pain ‎Intensity during Heel-Blood Sampling in Neonatal Care Unit", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd 27, no.12 (2020): 2192-2202. magiran.com/p2121855
طاهره سلیمی، خدیجه دهقانی، افسانه افخمی، زهره کارجو، محمود نوری شادکام، حسین فلاح زاده، (1398). 'مقایسه تاثیرشیرمادر و ماساژ پا بر شدت درد ناشی از خون گیری پاشنه پا در نوزادان بستری در بخش مراقبت های ویژه نوزادان'، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 27(12)، صص.2192-2202. magiran.com/p2121855
Tahere Salimi, Khadije Dehghani, Afsane Afkhami, Zohre Karjoo, Mahmood Noori Shadkam, Hosein Fallah Zadeh, (2020). 'Comparing the Effect of Breast-Milk and Leg Massage on Neonate’s Pain ‎Intensity during Heel-Blood Sampling in Neonatal Care Unit', Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 27(12), pp.2192-2202. magiran.com/p2121855
طاهره سلیمی؛ خدیجه دهقانی؛ افسانه افخمی؛ زهره کارجو؛ محمود نوری شادکام؛ حسین فلاح زاده. "مقایسه تاثیرشیرمادر و ماساژ پا بر شدت درد ناشی از خون گیری پاشنه پا در نوزادان بستری در بخش مراقبت های ویژه نوزادان". مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 27 ،12 ، 1398، 2192-2202. magiran.com/p2121855
Tahere Salimi; Khadije Dehghani; Afsane Afkhami; Zohre Karjoo; Mahmood Noori Shadkam; Hosein Fallah Zadeh. "Comparing the Effect of Breast-Milk and Leg Massage on Neonate’s Pain ‎Intensity during Heel-Blood Sampling in Neonatal Care Unit", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 27, 12, 2020, 2192-2202. magiran.com/p2121855
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال