ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید سعید مظلومی، محمد مهدی شاهواروقی، محمد حسن احرامپوش، سیده مهدیه نماینده، (1399). بررسی ارتباط بین سلامت عمومی شهروندان منطقه پردیسان شهر قم و رضایت از مولفه های اکولوژیک کیفیت زندگی شهری، دو ماهنامه طلوع بهداشت، 19(1)، 1-18. magiran.com/p2121902
Seyed Said Mazloomymahmoodabad, Mohammad Mahdi Shahwaroughi, Mohammadhassan Ehrampoush, Mahdieh Namayandeh, (2020). The Relationship between General Health of Citizens in PardisaDistrict of Qom and their Satisfaction with Ecological Components of Urban Quality of Life, Tolooe Behdasht, 19(1), 1-18. magiran.com/p2121902
سید سعید مظلومی، محمد مهدی شاهواروقی، محمد حسن احرامپوش، سیده مهدیه نماینده، بررسی ارتباط بین سلامت عمومی شهروندان منطقه پردیسان شهر قم و رضایت از مولفه های اکولوژیک کیفیت زندگی شهری. دو ماهنامه طلوع بهداشت، 1399؛ 19(1): 1-18. magiran.com/p2121902
Seyed Said Mazloomymahmoodabad, Mohammad Mahdi Shahwaroughi, Mohammadhassan Ehrampoush, Mahdieh Namayandeh, The Relationship between General Health of Citizens in PardisaDistrict of Qom and their Satisfaction with Ecological Components of Urban Quality of Life, Tolooe Behdasht, 2020; 19(1): 1-18. magiran.com/p2121902
سید سعید مظلومی، محمد مهدی شاهواروقی، محمد حسن احرامپوش، سیده مهدیه نماینده، "بررسی ارتباط بین سلامت عمومی شهروندان منطقه پردیسان شهر قم و رضایت از مولفه های اکولوژیک کیفیت زندگی شهری"، دو ماهنامه طلوع بهداشت 19، شماره 1 (1399): 1-18. magiran.com/p2121902
Seyed Said Mazloomymahmoodabad, Mohammad Mahdi Shahwaroughi, Mohammadhassan Ehrampoush, Mahdieh Namayandeh, "The Relationship between General Health of Citizens in PardisaDistrict of Qom and their Satisfaction with Ecological Components of Urban Quality of Life", Tolooe Behdasht 19, no.1 (2020): 1-18. magiran.com/p2121902
سید سعید مظلومی، محمد مهدی شاهواروقی، محمد حسن احرامپوش، سیده مهدیه نماینده، (1399). 'بررسی ارتباط بین سلامت عمومی شهروندان منطقه پردیسان شهر قم و رضایت از مولفه های اکولوژیک کیفیت زندگی شهری'، دو ماهنامه طلوع بهداشت، 19(1)، صص.1-18. magiran.com/p2121902
Seyed Said Mazloomymahmoodabad, Mohammad Mahdi Shahwaroughi, Mohammadhassan Ehrampoush, Mahdieh Namayandeh, (2020). 'The Relationship between General Health of Citizens in PardisaDistrict of Qom and their Satisfaction with Ecological Components of Urban Quality of Life', Tolooe Behdasht, 19(1), pp.1-18. magiran.com/p2121902
سید سعید مظلومی؛ محمد مهدی شاهواروقی؛ محمد حسن احرامپوش؛ سیده مهدیه نماینده. "بررسی ارتباط بین سلامت عمومی شهروندان منطقه پردیسان شهر قم و رضایت از مولفه های اکولوژیک کیفیت زندگی شهری". دو ماهنامه طلوع بهداشت، 19 ،1 ، 1399، 1-18. magiran.com/p2121902
Seyed Said Mazloomymahmoodabad; Mohammad Mahdi Shahwaroughi; Mohammadhassan Ehrampoush; Mahdieh Namayandeh. "The Relationship between General Health of Citizens in PardisaDistrict of Qom and their Satisfaction with Ecological Components of Urban Quality of Life", Tolooe Behdasht, 19, 1, 2020, 1-18. magiran.com/p2121902
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال