ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شکوفه دادفرنیا، حبیب هادیان فرد، چنگیز رحیمی، عبدالعزیز افلاک سیر، (1399). تنظیم هیجان و نقش آن در پیش بینی نشانه های افسردگی در دانشجویان، دو ماهنامه طلوع بهداشت، 19(1)، 32-47. magiran.com/p2121904
Shekoofeh Dadfarnia, Habib Hadianfard, Changiz Rahimi, Abdulaziz Aflakseir, (2020). Predicting Depression Based on Cognitive Emotion Regulation Strategies, Tolooe Behdasht, 19(1), 32-47. magiran.com/p2121904
شکوفه دادفرنیا، حبیب هادیان فرد، چنگیز رحیمی، عبدالعزیز افلاک سیر، تنظیم هیجان و نقش آن در پیش بینی نشانه های افسردگی در دانشجویان. دو ماهنامه طلوع بهداشت، 1399؛ 19(1): 32-47. magiran.com/p2121904
Shekoofeh Dadfarnia, Habib Hadianfard, Changiz Rahimi, Abdulaziz Aflakseir, Predicting Depression Based on Cognitive Emotion Regulation Strategies, Tolooe Behdasht, 2020; 19(1): 32-47. magiran.com/p2121904
شکوفه دادفرنیا، حبیب هادیان فرد، چنگیز رحیمی، عبدالعزیز افلاک سیر، "تنظیم هیجان و نقش آن در پیش بینی نشانه های افسردگی در دانشجویان"، دو ماهنامه طلوع بهداشت 19، شماره 1 (1399): 32-47. magiran.com/p2121904
Shekoofeh Dadfarnia, Habib Hadianfard, Changiz Rahimi, Abdulaziz Aflakseir, "Predicting Depression Based on Cognitive Emotion Regulation Strategies", Tolooe Behdasht 19, no.1 (2020): 32-47. magiran.com/p2121904
شکوفه دادفرنیا، حبیب هادیان فرد، چنگیز رحیمی، عبدالعزیز افلاک سیر، (1399). 'تنظیم هیجان و نقش آن در پیش بینی نشانه های افسردگی در دانشجویان'، دو ماهنامه طلوع بهداشت، 19(1)، صص.32-47. magiran.com/p2121904
Shekoofeh Dadfarnia, Habib Hadianfard, Changiz Rahimi, Abdulaziz Aflakseir, (2020). 'Predicting Depression Based on Cognitive Emotion Regulation Strategies', Tolooe Behdasht, 19(1), pp.32-47. magiran.com/p2121904
شکوفه دادفرنیا؛ حبیب هادیان فرد؛ چنگیز رحیمی؛ عبدالعزیز افلاک سیر. "تنظیم هیجان و نقش آن در پیش بینی نشانه های افسردگی در دانشجویان". دو ماهنامه طلوع بهداشت، 19 ،1 ، 1399، 32-47. magiran.com/p2121904
Shekoofeh Dadfarnia; Habib Hadianfard; Changiz Rahimi; Abdulaziz Aflakseir. "Predicting Depression Based on Cognitive Emotion Regulation Strategies", Tolooe Behdasht, 19, 1, 2020, 32-47. magiran.com/p2121904
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال