ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین آقاباقری، علی محقر، عالیه کاظمی، سید سعید مظلومی محمودآباد، (1399). بررسی میزان رضایت بیماران از زمان بندی قرار ملاقات (مورد مطالعه: درمانگاه تخصصی شهید صدوقی یزد)، دو ماهنامه طلوع بهداشت، 19(1)، 48-57. magiran.com/p2121905
Hossein Aghabagheri, Ali Mohaghar, Aliyeh Kazemi, Seyed Saeid Mazloomi Mahmoodabad, (2020). Patients Satisfaction from the Appointment Schedule; a case study in Shahid Sadoughi Specialized Clinic in Yazd, Tolooe Behdasht, 19(1), 48-57. magiran.com/p2121905
حسین آقاباقری، علی محقر، عالیه کاظمی، سید سعید مظلومی محمودآباد، بررسی میزان رضایت بیماران از زمان بندی قرار ملاقات (مورد مطالعه: درمانگاه تخصصی شهید صدوقی یزد). دو ماهنامه طلوع بهداشت، 1399؛ 19(1): 48-57. magiran.com/p2121905
Hossein Aghabagheri, Ali Mohaghar, Aliyeh Kazemi, Seyed Saeid Mazloomi Mahmoodabad, Patients Satisfaction from the Appointment Schedule; a case study in Shahid Sadoughi Specialized Clinic in Yazd, Tolooe Behdasht, 2020; 19(1): 48-57. magiran.com/p2121905
حسین آقاباقری، علی محقر، عالیه کاظمی، سید سعید مظلومی محمودآباد، "بررسی میزان رضایت بیماران از زمان بندی قرار ملاقات (مورد مطالعه: درمانگاه تخصصی شهید صدوقی یزد)"، دو ماهنامه طلوع بهداشت 19، شماره 1 (1399): 48-57. magiran.com/p2121905
Hossein Aghabagheri, Ali Mohaghar, Aliyeh Kazemi, Seyed Saeid Mazloomi Mahmoodabad, "Patients Satisfaction from the Appointment Schedule; a case study in Shahid Sadoughi Specialized Clinic in Yazd", Tolooe Behdasht 19, no.1 (2020): 48-57. magiran.com/p2121905
حسین آقاباقری، علی محقر، عالیه کاظمی، سید سعید مظلومی محمودآباد، (1399). 'بررسی میزان رضایت بیماران از زمان بندی قرار ملاقات (مورد مطالعه: درمانگاه تخصصی شهید صدوقی یزد)'، دو ماهنامه طلوع بهداشت، 19(1)، صص.48-57. magiran.com/p2121905
Hossein Aghabagheri, Ali Mohaghar, Aliyeh Kazemi, Seyed Saeid Mazloomi Mahmoodabad, (2020). 'Patients Satisfaction from the Appointment Schedule; a case study in Shahid Sadoughi Specialized Clinic in Yazd', Tolooe Behdasht, 19(1), pp.48-57. magiran.com/p2121905
حسین آقاباقری؛ علی محقر؛ عالیه کاظمی؛ سید سعید مظلومی محمودآباد. "بررسی میزان رضایت بیماران از زمان بندی قرار ملاقات (مورد مطالعه: درمانگاه تخصصی شهید صدوقی یزد)". دو ماهنامه طلوع بهداشت، 19 ،1 ، 1399، 48-57. magiran.com/p2121905
Hossein Aghabagheri; Ali Mohaghar; Aliyeh Kazemi; Seyed Saeid Mazloomi Mahmoodabad. "Patients Satisfaction from the Appointment Schedule; a case study in Shahid Sadoughi Specialized Clinic in Yazd", Tolooe Behdasht, 19, 1, 2020, 48-57. magiran.com/p2121905
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال