ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی اژدری، محمود معین الدین، فروغ حیرانی، شهناز نایب زاده، (1399). ترسیم نگاشت علمی برای تحقیقات مسئولیت اجتماعی در حوزه سلامت با استفاده از روش تحلیل خوشه ای موضوعی، دو ماهنامه طلوع بهداشت، 19(1)، 58-72. magiran.com/p2121906
Ali Azhdari, Mahmoud Moin Aldin, Frough Heirani, Shahnaz Nayeb Zadeh, (2020). Drawing a Scientific Map for Social Responsibility Research in the Field of Health usingThematic Cluster Analysis Method, Tolooe Behdasht, 19(1), 58-72. magiran.com/p2121906
علی اژدری، محمود معین الدین، فروغ حیرانی، شهناز نایب زاده، ترسیم نگاشت علمی برای تحقیقات مسئولیت اجتماعی در حوزه سلامت با استفاده از روش تحلیل خوشه ای موضوعی. دو ماهنامه طلوع بهداشت، 1399؛ 19(1): 58-72. magiran.com/p2121906
Ali Azhdari, Mahmoud Moin Aldin, Frough Heirani, Shahnaz Nayeb Zadeh, Drawing a Scientific Map for Social Responsibility Research in the Field of Health usingThematic Cluster Analysis Method, Tolooe Behdasht, 2020; 19(1): 58-72. magiran.com/p2121906
علی اژدری، محمود معین الدین، فروغ حیرانی، شهناز نایب زاده، "ترسیم نگاشت علمی برای تحقیقات مسئولیت اجتماعی در حوزه سلامت با استفاده از روش تحلیل خوشه ای موضوعی"، دو ماهنامه طلوع بهداشت 19، شماره 1 (1399): 58-72. magiran.com/p2121906
Ali Azhdari, Mahmoud Moin Aldin, Frough Heirani, Shahnaz Nayeb Zadeh, "Drawing a Scientific Map for Social Responsibility Research in the Field of Health usingThematic Cluster Analysis Method", Tolooe Behdasht 19, no.1 (2020): 58-72. magiran.com/p2121906
علی اژدری، محمود معین الدین، فروغ حیرانی، شهناز نایب زاده، (1399). 'ترسیم نگاشت علمی برای تحقیقات مسئولیت اجتماعی در حوزه سلامت با استفاده از روش تحلیل خوشه ای موضوعی'، دو ماهنامه طلوع بهداشت، 19(1)، صص.58-72. magiran.com/p2121906
Ali Azhdari, Mahmoud Moin Aldin, Frough Heirani, Shahnaz Nayeb Zadeh, (2020). 'Drawing a Scientific Map for Social Responsibility Research in the Field of Health usingThematic Cluster Analysis Method', Tolooe Behdasht, 19(1), pp.58-72. magiran.com/p2121906
علی اژدری؛ محمود معین الدین؛ فروغ حیرانی؛ شهناز نایب زاده. "ترسیم نگاشت علمی برای تحقیقات مسئولیت اجتماعی در حوزه سلامت با استفاده از روش تحلیل خوشه ای موضوعی". دو ماهنامه طلوع بهداشت، 19 ،1 ، 1399، 58-72. magiran.com/p2121906
Ali Azhdari; Mahmoud Moin Aldin; Frough Heirani; Shahnaz Nayeb Zadeh. "Drawing a Scientific Map for Social Responsibility Research in the Field of Health usingThematic Cluster Analysis Method", Tolooe Behdasht, 19, 1, 2020, 58-72. magiran.com/p2121906
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال