ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
راضیه لشکری، محمد حسن احرام پوش، غلامرضا شریف زاده، محمد تقی قانعیان، علی دهقانی، محمد ابراهیم زاده اردکانی، (1399). بررسی وضعیت عوامل اکواپیدمیولوژیک پدیکولوزیس سر دردانش آموزان دختر 10 تا 12 سال شهرستان بیرجند در سال1396، دو ماهنامه طلوع بهداشت، 19(1)، 84-99. magiran.com/p2121908
Razieh Lashkari, Mohammad Hasan Ehrampoush, Gholamreza Sharifzadeh, Mohammad Taghi Ghaneian, Ali Dehghani, Mohammad Ebrahimzadehardaka, (2020). Eco-epidemiological factors' of Head Lice in 10-12 year-old girls in Birjand City in 2017, Tolooe Behdasht, 19(1), 84-99. magiran.com/p2121908
راضیه لشکری، محمد حسن احرام پوش، غلامرضا شریف زاده، محمد تقی قانعیان، علی دهقانی، محمد ابراهیم زاده اردکانی، بررسی وضعیت عوامل اکواپیدمیولوژیک پدیکولوزیس سر دردانش آموزان دختر 10 تا 12 سال شهرستان بیرجند در سال1396. دو ماهنامه طلوع بهداشت، 1399؛ 19(1): 84-99. magiran.com/p2121908
Razieh Lashkari, Mohammad Hasan Ehrampoush, Gholamreza Sharifzadeh, Mohammad Taghi Ghaneian, Ali Dehghani, Mohammad Ebrahimzadehardaka, Eco-epidemiological factors' of Head Lice in 10-12 year-old girls in Birjand City in 2017, Tolooe Behdasht, 2020; 19(1): 84-99. magiran.com/p2121908
راضیه لشکری، محمد حسن احرام پوش، غلامرضا شریف زاده، محمد تقی قانعیان، علی دهقانی، محمد ابراهیم زاده اردکانی، "بررسی وضعیت عوامل اکواپیدمیولوژیک پدیکولوزیس سر دردانش آموزان دختر 10 تا 12 سال شهرستان بیرجند در سال1396"، دو ماهنامه طلوع بهداشت 19، شماره 1 (1399): 84-99. magiran.com/p2121908
Razieh Lashkari, Mohammad Hasan Ehrampoush, Gholamreza Sharifzadeh, Mohammad Taghi Ghaneian, Ali Dehghani, Mohammad Ebrahimzadehardaka, "Eco-epidemiological factors' of Head Lice in 10-12 year-old girls in Birjand City in 2017", Tolooe Behdasht 19, no.1 (2020): 84-99. magiran.com/p2121908
راضیه لشکری، محمد حسن احرام پوش، غلامرضا شریف زاده، محمد تقی قانعیان، علی دهقانی، محمد ابراهیم زاده اردکانی، (1399). 'بررسی وضعیت عوامل اکواپیدمیولوژیک پدیکولوزیس سر دردانش آموزان دختر 10 تا 12 سال شهرستان بیرجند در سال1396'، دو ماهنامه طلوع بهداشت، 19(1)، صص.84-99. magiran.com/p2121908
Razieh Lashkari, Mohammad Hasan Ehrampoush, Gholamreza Sharifzadeh, Mohammad Taghi Ghaneian, Ali Dehghani, Mohammad Ebrahimzadehardaka, (2020). 'Eco-epidemiological factors' of Head Lice in 10-12 year-old girls in Birjand City in 2017', Tolooe Behdasht, 19(1), pp.84-99. magiran.com/p2121908
راضیه لشکری؛ محمد حسن احرام پوش؛ غلامرضا شریف زاده؛ محمد تقی قانعیان؛ علی دهقانی؛ محمد ابراهیم زاده اردکانی. "بررسی وضعیت عوامل اکواپیدمیولوژیک پدیکولوزیس سر دردانش آموزان دختر 10 تا 12 سال شهرستان بیرجند در سال1396". دو ماهنامه طلوع بهداشت، 19 ،1 ، 1399، 84-99. magiran.com/p2121908
Razieh Lashkari; Mohammad Hasan Ehrampoush; Gholamreza Sharifzadeh; Mohammad Taghi Ghaneian; Ali Dehghani; Mohammad Ebrahimzadehardaka. "Eco-epidemiological factors' of Head Lice in 10-12 year-old girls in Birjand City in 2017", Tolooe Behdasht, 19, 1, 2020, 84-99. magiran.com/p2121908
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال