ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
احمدرضا متالهی، محمدرضا وفائی نسب، حسن جعفری، مسعود صفاری، اصغر زارع، الهام روشنیان، (1399). بررسی موانع پژوهش از دیدگاه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد در سال 1396، دو ماهنامه طلوع بهداشت، 19(1)، 100-111. magiran.com/p2121909
Ahmadreza Motealehi, Mohmmadreza Vafaeenasab, Hasan Jafari, Masoud Saffari, Asghar Zarea, Elham Roshanian, (2020). Research Barriers from the Viewpoints of Staff of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences in 2018, Tolooe Behdasht, 19(1), 100-111. magiran.com/p2121909
احمدرضا متالهی، محمدرضا وفائی نسب، حسن جعفری، مسعود صفاری، اصغر زارع، الهام روشنیان، بررسی موانع پژوهش از دیدگاه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد در سال 1396. دو ماهنامه طلوع بهداشت، 1399؛ 19(1): 100-111. magiran.com/p2121909
Ahmadreza Motealehi, Mohmmadreza Vafaeenasab, Hasan Jafari, Masoud Saffari, Asghar Zarea, Elham Roshanian, Research Barriers from the Viewpoints of Staff of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences in 2018, Tolooe Behdasht, 2020; 19(1): 100-111. magiran.com/p2121909
احمدرضا متالهی، محمدرضا وفائی نسب، حسن جعفری، مسعود صفاری، اصغر زارع، الهام روشنیان، "بررسی موانع پژوهش از دیدگاه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد در سال 1396"، دو ماهنامه طلوع بهداشت 19، شماره 1 (1399): 100-111. magiran.com/p2121909
Ahmadreza Motealehi, Mohmmadreza Vafaeenasab, Hasan Jafari, Masoud Saffari, Asghar Zarea, Elham Roshanian, "Research Barriers from the Viewpoints of Staff of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences in 2018", Tolooe Behdasht 19, no.1 (2020): 100-111. magiran.com/p2121909
احمدرضا متالهی، محمدرضا وفائی نسب، حسن جعفری، مسعود صفاری، اصغر زارع، الهام روشنیان، (1399). 'بررسی موانع پژوهش از دیدگاه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد در سال 1396'، دو ماهنامه طلوع بهداشت، 19(1)، صص.100-111. magiran.com/p2121909
Ahmadreza Motealehi, Mohmmadreza Vafaeenasab, Hasan Jafari, Masoud Saffari, Asghar Zarea, Elham Roshanian, (2020). 'Research Barriers from the Viewpoints of Staff of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences in 2018', Tolooe Behdasht, 19(1), pp.100-111. magiran.com/p2121909
احمدرضا متالهی؛ محمدرضا وفائی نسب؛ حسن جعفری؛ مسعود صفاری؛ اصغر زارع؛ الهام روشنیان. "بررسی موانع پژوهش از دیدگاه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد در سال 1396". دو ماهنامه طلوع بهداشت، 19 ،1 ، 1399، 100-111. magiran.com/p2121909
Ahmadreza Motealehi; Mohmmadreza Vafaeenasab; Hasan Jafari; Masoud Saffari; Asghar Zarea; Elham Roshanian. "Research Barriers from the Viewpoints of Staff of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences in 2018", Tolooe Behdasht, 19, 1, 2020, 100-111. magiran.com/p2121909
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال