ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم رضایی، بهرنگ اسماعیلی شاد، (1399). رابطه گرانباری نقش و کنترل شغلی با تاکید بر نقش میانجی سرمایه روان شناختی در کارکنان بانک، دو فصلنامه پژوهش های روان شناختی در مدیریت، 4(7)، 9-32. magiran.com/p2121927
, (2020). The relationship of work overload and job control with emphasis on the mediating role of psychological capital in bank employees, , 4(7), 9-32. magiran.com/p2121927
مریم رضایی، بهرنگ اسماعیلی شاد، رابطه گرانباری نقش و کنترل شغلی با تاکید بر نقش میانجی سرمایه روان شناختی در کارکنان بانک. دو فصلنامه پژوهش های روان شناختی در مدیریت، 1399؛ 4(7): 9-32. magiran.com/p2121927
, The relationship of work overload and job control with emphasis on the mediating role of psychological capital in bank employees, , 2020; 4(7): 9-32. magiran.com/p2121927
مریم رضایی، بهرنگ اسماعیلی شاد، "رابطه گرانباری نقش و کنترل شغلی با تاکید بر نقش میانجی سرمایه روان شناختی در کارکنان بانک"، دو فصلنامه پژوهش های روان شناختی در مدیریت 4، شماره 7 (1399): 9-32. magiran.com/p2121927
, "The relationship of work overload and job control with emphasis on the mediating role of psychological capital in bank employees", 4, no.7 (2020): 9-32. magiran.com/p2121927
مریم رضایی، بهرنگ اسماعیلی شاد، (1399). 'رابطه گرانباری نقش و کنترل شغلی با تاکید بر نقش میانجی سرمایه روان شناختی در کارکنان بانک'، دو فصلنامه پژوهش های روان شناختی در مدیریت، 4(7)، صص.9-32. magiran.com/p2121927
, (2020). 'The relationship of work overload and job control with emphasis on the mediating role of psychological capital in bank employees', , 4(7), pp.9-32. magiran.com/p2121927
مریم رضایی؛ بهرنگ اسماعیلی شاد. "رابطه گرانباری نقش و کنترل شغلی با تاکید بر نقش میانجی سرمایه روان شناختی در کارکنان بانک". دو فصلنامه پژوهش های روان شناختی در مدیریت، 4 ،7 ، 1399، 9-32. magiran.com/p2121927
. "The relationship of work overload and job control with emphasis on the mediating role of psychological capital in bank employees", , 4, 7, 2020, 9-32. magiran.com/p2121927
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال