ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد حسن مرشدی تنکابنی، صید مهدی ویسه، محمد تابان، (1399). بررسی تاثیر اعتماد سازمانی بر بهره وری با نقش میانجی نشاط کاری (مورد مطالعه: دانشگاه ایلام)، دو فصلنامه پژوهش های روان شناختی در مدیریت، 4(7)، 123-147. magiran.com/p2121938
, (2020). Investigating the effect of organizational trust on organizational productivity with mediating role of vitality (Case Study: Ilam University), , 4(7), 123-147. magiran.com/p2121938
محمد حسن مرشدی تنکابنی، صید مهدی ویسه، محمد تابان، بررسی تاثیر اعتماد سازمانی بر بهره وری با نقش میانجی نشاط کاری (مورد مطالعه: دانشگاه ایلام). دو فصلنامه پژوهش های روان شناختی در مدیریت، 1399؛ 4(7): 123-147. magiran.com/p2121938
, Investigating the effect of organizational trust on organizational productivity with mediating role of vitality (Case Study: Ilam University), , 2020; 4(7): 123-147. magiran.com/p2121938
محمد حسن مرشدی تنکابنی، صید مهدی ویسه، محمد تابان، "بررسی تاثیر اعتماد سازمانی بر بهره وری با نقش میانجی نشاط کاری (مورد مطالعه: دانشگاه ایلام)"، دو فصلنامه پژوهش های روان شناختی در مدیریت 4، شماره 7 (1399): 123-147. magiran.com/p2121938
, "Investigating the effect of organizational trust on organizational productivity with mediating role of vitality (Case Study: Ilam University)", 4, no.7 (2020): 123-147. magiran.com/p2121938
محمد حسن مرشدی تنکابنی، صید مهدی ویسه، محمد تابان، (1399). 'بررسی تاثیر اعتماد سازمانی بر بهره وری با نقش میانجی نشاط کاری (مورد مطالعه: دانشگاه ایلام)'، دو فصلنامه پژوهش های روان شناختی در مدیریت، 4(7)، صص.123-147. magiran.com/p2121938
, (2020). 'Investigating the effect of organizational trust on organizational productivity with mediating role of vitality (Case Study: Ilam University)', , 4(7), pp.123-147. magiran.com/p2121938
محمد حسن مرشدی تنکابنی؛ صید مهدی ویسه؛ محمد تابان. "بررسی تاثیر اعتماد سازمانی بر بهره وری با نقش میانجی نشاط کاری (مورد مطالعه: دانشگاه ایلام)". دو فصلنامه پژوهش های روان شناختی در مدیریت، 4 ،7 ، 1399، 123-147. magiran.com/p2121938
. "Investigating the effect of organizational trust on organizational productivity with mediating role of vitality (Case Study: Ilam University)", , 4, 7, 2020, 123-147. magiran.com/p2121938
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال