ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرزانه جهرمی، رسول عباسی ، (1399). بررسی مفهوم رفتار شهروندی سازمانی از نگاه نهج البلاغه و رساله حقوق امام سجاد (ع)، دو فصلنامه پژوهش های روان شناختی در مدیریت، 4(7)، 149-185. magiran.com/p2121941
, (2020). An investigation of the concept of organizational citizenship behavior from the viewpoint of Nahjolbalagheh and Rights Thesis of Imam Sajjad (Peace be upon him), , 4(7), 149-185. magiran.com/p2121941
فرزانه جهرمی، رسول عباسی ، بررسی مفهوم رفتار شهروندی سازمانی از نگاه نهج البلاغه و رساله حقوق امام سجاد (ع). دو فصلنامه پژوهش های روان شناختی در مدیریت، 1399؛ 4(7): 149-185. magiran.com/p2121941
, An investigation of the concept of organizational citizenship behavior from the viewpoint of Nahjolbalagheh and Rights Thesis of Imam Sajjad (Peace be upon him), , 2020; 4(7): 149-185. magiran.com/p2121941
فرزانه جهرمی، رسول عباسی ، "بررسی مفهوم رفتار شهروندی سازمانی از نگاه نهج البلاغه و رساله حقوق امام سجاد (ع)"، دو فصلنامه پژوهش های روان شناختی در مدیریت 4، شماره 7 (1399): 149-185. magiran.com/p2121941
, "An investigation of the concept of organizational citizenship behavior from the viewpoint of Nahjolbalagheh and Rights Thesis of Imam Sajjad (Peace be upon him)", 4, no.7 (2020): 149-185. magiran.com/p2121941
فرزانه جهرمی، رسول عباسی ، (1399). 'بررسی مفهوم رفتار شهروندی سازمانی از نگاه نهج البلاغه و رساله حقوق امام سجاد (ع)'، دو فصلنامه پژوهش های روان شناختی در مدیریت، 4(7)، صص.149-185. magiran.com/p2121941
, (2020). 'An investigation of the concept of organizational citizenship behavior from the viewpoint of Nahjolbalagheh and Rights Thesis of Imam Sajjad (Peace be upon him)', , 4(7), pp.149-185. magiran.com/p2121941
فرزانه جهرمی؛ رسول عباسی . "بررسی مفهوم رفتار شهروندی سازمانی از نگاه نهج البلاغه و رساله حقوق امام سجاد (ع)". دو فصلنامه پژوهش های روان شناختی در مدیریت، 4 ،7 ، 1399، 149-185. magiran.com/p2121941
. "An investigation of the concept of organizational citizenship behavior from the viewpoint of Nahjolbalagheh and Rights Thesis of Imam Sajjad (Peace be upon him)", , 4, 7, 2020, 149-185. magiran.com/p2121941
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال