ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حدیث صدیق، روناک محمدی، محمود عالیچی، مریم ال عصفور، (1398). ارزیابی قابلیت مدل شبکه عصبی مصنوعی LVQ4 در پیش بینی الگوی پراکندگی سرخرطومی‎های جنس (Sitona humeralis (Col: Curculionidaeدر مزرعه یونجه شهرستان مرودشت، نشریه آفات و بیماریهای گیاهی، 87(2)، 173-179. magiran.com/p2122011
Hadis Sedigh , Ronak Mohamaddi, Mahmood Alichi, Maryam Al Osfoor, (2020). Evaluation of the Ability of LVQ4 Artificial Neural Network Model to Predictthe Spatial Distribution Pattern of Sitona humeralis (Col: Curculionidae) in the alfalfa field in Marvdasht, Applied Entomology and Phytopathology, 87(2), 173-179. magiran.com/p2122011
حدیث صدیق، روناک محمدی، محمود عالیچی، مریم ال عصفور، ارزیابی قابلیت مدل شبکه عصبی مصنوعی LVQ4 در پیش بینی الگوی پراکندگی سرخرطومی‎های جنس (Sitona humeralis (Col: Curculionidaeدر مزرعه یونجه شهرستان مرودشت. نشریه آفات و بیماریهای گیاهی، 1398؛ 87(2): 173-179. magiran.com/p2122011
Hadis Sedigh , Ronak Mohamaddi, Mahmood Alichi, Maryam Al Osfoor, Evaluation of the Ability of LVQ4 Artificial Neural Network Model to Predictthe Spatial Distribution Pattern of Sitona humeralis (Col: Curculionidae) in the alfalfa field in Marvdasht, Applied Entomology and Phytopathology, 2020; 87(2): 173-179. magiran.com/p2122011
حدیث صدیق، روناک محمدی، محمود عالیچی، مریم ال عصفور، "ارزیابی قابلیت مدل شبکه عصبی مصنوعی LVQ4 در پیش بینی الگوی پراکندگی سرخرطومی‎های جنس (Sitona humeralis (Col: Curculionidaeدر مزرعه یونجه شهرستان مرودشت"، نشریه آفات و بیماریهای گیاهی 87، شماره 2 (1398): 173-179. magiran.com/p2122011
Hadis Sedigh , Ronak Mohamaddi, Mahmood Alichi, Maryam Al Osfoor, "Evaluation of the Ability of LVQ4 Artificial Neural Network Model to Predictthe Spatial Distribution Pattern of Sitona humeralis (Col: Curculionidae) in the alfalfa field in Marvdasht", Applied Entomology and Phytopathology 87, no.2 (2020): 173-179. magiran.com/p2122011
حدیث صدیق، روناک محمدی، محمود عالیچی، مریم ال عصفور، (1398). 'ارزیابی قابلیت مدل شبکه عصبی مصنوعی LVQ4 در پیش بینی الگوی پراکندگی سرخرطومی‎های جنس (Sitona humeralis (Col: Curculionidaeدر مزرعه یونجه شهرستان مرودشت'، نشریه آفات و بیماریهای گیاهی، 87(2)، صص.173-179. magiran.com/p2122011
Hadis Sedigh , Ronak Mohamaddi, Mahmood Alichi, Maryam Al Osfoor, (2020). 'Evaluation of the Ability of LVQ4 Artificial Neural Network Model to Predictthe Spatial Distribution Pattern of Sitona humeralis (Col: Curculionidae) in the alfalfa field in Marvdasht', Applied Entomology and Phytopathology, 87(2), pp.173-179. magiran.com/p2122011
حدیث صدیق؛ روناک محمدی؛ محمود عالیچی؛ مریم ال عصفور. "ارزیابی قابلیت مدل شبکه عصبی مصنوعی LVQ4 در پیش بینی الگوی پراکندگی سرخرطومی‎های جنس (Sitona humeralis (Col: Curculionidaeدر مزرعه یونجه شهرستان مرودشت". نشریه آفات و بیماریهای گیاهی، 87 ،2 ، 1398، 173-179. magiran.com/p2122011
Hadis Sedigh ; Ronak Mohamaddi; Mahmood Alichi; Maryam Al Osfoor. "Evaluation of the Ability of LVQ4 Artificial Neural Network Model to Predictthe Spatial Distribution Pattern of Sitona humeralis (Col: Curculionidae) in the alfalfa field in Marvdasht", Applied Entomology and Phytopathology, 87, 2, 2020, 173-179. magiran.com/p2122011
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال