ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
پریسا شریفی نظام آباد، سعید نصراله نژاد، محمدعلی آقاجانی، اکبر دیزجی، احمد ندیمی، (1398). بررسی شاخص های مهم مرتبط با بیماری ویروسی وای سیب زمینی (Potato virus Y) در مزارع توتون استان گلستان، نشریه آفات و بیماریهای گیاهی، 87(2)، 227-240. magiran.com/p2122015
Parisa Sharifi-Nezamabad, Saeed Nasrollanejad , Mohammad Ali Aghajani, Akbar Dizadji, Ahmad Nadimi, (2020). Investigating the Potato virus Y main disease indicators in tobacco fields of Golestan province, Applied Entomology and Phytopathology, 87(2), 227-240. magiran.com/p2122015
پریسا شریفی نظام آباد، سعید نصراله نژاد، محمدعلی آقاجانی، اکبر دیزجی، احمد ندیمی، بررسی شاخص های مهم مرتبط با بیماری ویروسی وای سیب زمینی (Potato virus Y) در مزارع توتون استان گلستان. نشریه آفات و بیماریهای گیاهی، 1398؛ 87(2): 227-240. magiran.com/p2122015
Parisa Sharifi-Nezamabad, Saeed Nasrollanejad , Mohammad Ali Aghajani, Akbar Dizadji, Ahmad Nadimi, Investigating the Potato virus Y main disease indicators in tobacco fields of Golestan province, Applied Entomology and Phytopathology, 2020; 87(2): 227-240. magiran.com/p2122015
پریسا شریفی نظام آباد، سعید نصراله نژاد، محمدعلی آقاجانی، اکبر دیزجی، احمد ندیمی، "بررسی شاخص های مهم مرتبط با بیماری ویروسی وای سیب زمینی (Potato virus Y) در مزارع توتون استان گلستان"، نشریه آفات و بیماریهای گیاهی 87، شماره 2 (1398): 227-240. magiran.com/p2122015
Parisa Sharifi-Nezamabad, Saeed Nasrollanejad , Mohammad Ali Aghajani, Akbar Dizadji, Ahmad Nadimi, "Investigating the Potato virus Y main disease indicators in tobacco fields of Golestan province", Applied Entomology and Phytopathology 87, no.2 (2020): 227-240. magiran.com/p2122015
پریسا شریفی نظام آباد، سعید نصراله نژاد، محمدعلی آقاجانی، اکبر دیزجی، احمد ندیمی، (1398). 'بررسی شاخص های مهم مرتبط با بیماری ویروسی وای سیب زمینی (Potato virus Y) در مزارع توتون استان گلستان'، نشریه آفات و بیماریهای گیاهی، 87(2)، صص.227-240. magiran.com/p2122015
Parisa Sharifi-Nezamabad, Saeed Nasrollanejad , Mohammad Ali Aghajani, Akbar Dizadji, Ahmad Nadimi, (2020). 'Investigating the Potato virus Y main disease indicators in tobacco fields of Golestan province', Applied Entomology and Phytopathology, 87(2), pp.227-240. magiran.com/p2122015
پریسا شریفی نظام آباد؛ سعید نصراله نژاد؛ محمدعلی آقاجانی؛ اکبر دیزجی؛ احمد ندیمی. "بررسی شاخص های مهم مرتبط با بیماری ویروسی وای سیب زمینی (Potato virus Y) در مزارع توتون استان گلستان". نشریه آفات و بیماریهای گیاهی، 87 ،2 ، 1398، 227-240. magiran.com/p2122015
Parisa Sharifi-Nezamabad; Saeed Nasrollanejad ; Mohammad Ali Aghajani; Akbar Dizadji; Ahmad Nadimi. "Investigating the Potato virus Y main disease indicators in tobacco fields of Golestan province", Applied Entomology and Phytopathology, 87, 2, 2020, 227-240. magiran.com/p2122015
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال