ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مکامه مهدوی، محمد رضوی، حمیدرضا زمانی زاده، سعید رضائی، (1398). تعیین مقاومت تعدادی از ژنوتیپ های گندم نسبت به بیماری پوسیدگی های طوقه و ریشه ناشی از گونه های Fusarium culmorum و F. pseudograminearum، نشریه آفات و بیماریهای گیاهی، 87(2)، 265-279. magiran.com/p2122018
Mekameh Mahdavi, Mohammad Razavi , Hamid Reza Zamanizadeh, Saeed Rezaee, (2020). Determination of resistance of some wheat genotypes to the crown and root rots caused by Fusarium culmorum and F. pseudograminearum, Applied Entomology and Phytopathology, 87(2), 265-279. magiran.com/p2122018
مکامه مهدوی، محمد رضوی، حمیدرضا زمانی زاده، سعید رضائی، تعیین مقاومت تعدادی از ژنوتیپ های گندم نسبت به بیماری پوسیدگی های طوقه و ریشه ناشی از گونه های Fusarium culmorum و F. pseudograminearum. نشریه آفات و بیماریهای گیاهی، 1398؛ 87(2): 265-279. magiran.com/p2122018
Mekameh Mahdavi, Mohammad Razavi , Hamid Reza Zamanizadeh, Saeed Rezaee, Determination of resistance of some wheat genotypes to the crown and root rots caused by Fusarium culmorum and F. pseudograminearum, Applied Entomology and Phytopathology, 2020; 87(2): 265-279. magiran.com/p2122018
مکامه مهدوی، محمد رضوی، حمیدرضا زمانی زاده، سعید رضائی، "تعیین مقاومت تعدادی از ژنوتیپ های گندم نسبت به بیماری پوسیدگی های طوقه و ریشه ناشی از گونه های Fusarium culmorum و F. pseudograminearum"، نشریه آفات و بیماریهای گیاهی 87، شماره 2 (1398): 265-279. magiran.com/p2122018
Mekameh Mahdavi, Mohammad Razavi , Hamid Reza Zamanizadeh, Saeed Rezaee, "Determination of resistance of some wheat genotypes to the crown and root rots caused by Fusarium culmorum and F. pseudograminearum", Applied Entomology and Phytopathology 87, no.2 (2020): 265-279. magiran.com/p2122018
مکامه مهدوی، محمد رضوی، حمیدرضا زمانی زاده، سعید رضائی، (1398). 'تعیین مقاومت تعدادی از ژنوتیپ های گندم نسبت به بیماری پوسیدگی های طوقه و ریشه ناشی از گونه های Fusarium culmorum و F. pseudograminearum'، نشریه آفات و بیماریهای گیاهی، 87(2)، صص.265-279. magiran.com/p2122018
Mekameh Mahdavi, Mohammad Razavi , Hamid Reza Zamanizadeh, Saeed Rezaee, (2020). 'Determination of resistance of some wheat genotypes to the crown and root rots caused by Fusarium culmorum and F. pseudograminearum', Applied Entomology and Phytopathology, 87(2), pp.265-279. magiran.com/p2122018
مکامه مهدوی؛ محمد رضوی؛ حمیدرضا زمانی زاده؛ سعید رضائی. "تعیین مقاومت تعدادی از ژنوتیپ های گندم نسبت به بیماری پوسیدگی های طوقه و ریشه ناشی از گونه های Fusarium culmorum و F. pseudograminearum". نشریه آفات و بیماریهای گیاهی، 87 ،2 ، 1398، 265-279. magiran.com/p2122018
Mekameh Mahdavi; Mohammad Razavi ; Hamid Reza Zamanizadeh; Saeed Rezaee. "Determination of resistance of some wheat genotypes to the crown and root rots caused by Fusarium culmorum and F. pseudograminearum", Applied Entomology and Phytopathology, 87, 2, 2020, 265-279. magiran.com/p2122018
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال