ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نرجس خاتون رامش، شهرام نعیمی، سعید رضائی، خلیل بردی فتوحی فر، (1398). مهار زیستی بیماری پوسیدگی طوقه برنج ناشی از با استفاده از برخی قارچ های اندوفیت، نشریه آفات و بیماریهای گیاهی، 87(2)، 281-296. magiran.com/p2122019
Narjes Khatoon Ramesh, Shahram Naeimi , Saeed Rezaee, Khalil-Berdi Fotouhifar, (2020). Biological control of rice Bakanae disease caused by using some endophytic fungi, Applied Entomology and Phytopathology, 87(2), 281-296. magiran.com/p2122019
نرجس خاتون رامش، شهرام نعیمی، سعید رضائی، خلیل بردی فتوحی فر، مهار زیستی بیماری پوسیدگی طوقه برنج ناشی از با استفاده از برخی قارچ های اندوفیت. نشریه آفات و بیماریهای گیاهی، 1398؛ 87(2): 281-296. magiran.com/p2122019
Narjes Khatoon Ramesh, Shahram Naeimi , Saeed Rezaee, Khalil-Berdi Fotouhifar, Biological control of rice Bakanae disease caused by using some endophytic fungi, Applied Entomology and Phytopathology, 2020; 87(2): 281-296. magiran.com/p2122019
نرجس خاتون رامش، شهرام نعیمی، سعید رضائی، خلیل بردی فتوحی فر، "مهار زیستی بیماری پوسیدگی طوقه برنج ناشی از با استفاده از برخی قارچ های اندوفیت"، نشریه آفات و بیماریهای گیاهی 87، شماره 2 (1398): 281-296. magiran.com/p2122019
Narjes Khatoon Ramesh, Shahram Naeimi , Saeed Rezaee, Khalil-Berdi Fotouhifar, "Biological control of rice Bakanae disease caused by using some endophytic fungi", Applied Entomology and Phytopathology 87, no.2 (2020): 281-296. magiran.com/p2122019
نرجس خاتون رامش، شهرام نعیمی، سعید رضائی، خلیل بردی فتوحی فر، (1398). 'مهار زیستی بیماری پوسیدگی طوقه برنج ناشی از با استفاده از برخی قارچ های اندوفیت'، نشریه آفات و بیماریهای گیاهی، 87(2)، صص.281-296. magiran.com/p2122019
Narjes Khatoon Ramesh, Shahram Naeimi , Saeed Rezaee, Khalil-Berdi Fotouhifar, (2020). 'Biological control of rice Bakanae disease caused by using some endophytic fungi', Applied Entomology and Phytopathology, 87(2), pp.281-296. magiran.com/p2122019
نرجس خاتون رامش؛ شهرام نعیمی؛ سعید رضائی؛ خلیل بردی فتوحی فر. "مهار زیستی بیماری پوسیدگی طوقه برنج ناشی از با استفاده از برخی قارچ های اندوفیت". نشریه آفات و بیماریهای گیاهی، 87 ،2 ، 1398، 281-296. magiran.com/p2122019
Narjes Khatoon Ramesh; Shahram Naeimi ; Saeed Rezaee; Khalil-Berdi Fotouhifar. "Biological control of rice Bakanae disease caused by using some endophytic fungi", Applied Entomology and Phytopathology, 87, 2, 2020, 281-296. magiran.com/p2122019
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال