ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Solmaz Gholami , Hossein Rezaei Aliabadi, Seyed Yaser Hashemi, Banafshe Gholinia, Aysan Shojapour, Farnaz Attarmadraki, Morteza Alighadri, (2020). The Families’ Attitude and Awareness toward Consumption of Milk and Dairy Products in Ardabil, Iran, International Journal of Nutrition Sciences, 5(1), 24-32. magiran.com/p2122215
Solmaz Gholami , Hossein Rezaei Aliabadi, Seyed Yaser Hashemi, Banafshe Gholinia, Aysan Shojapour, Farnaz Attarmadraki, Morteza Alighadri, The Families’ Attitude and Awareness toward Consumption of Milk and Dairy Products in Ardabil, Iran, International Journal of Nutrition Sciences, 2020; 5(1): 24-32. magiran.com/p2122215
Solmaz Gholami , Hossein Rezaei Aliabadi, Seyed Yaser Hashemi, Banafshe Gholinia, Aysan Shojapour, Farnaz Attarmadraki, Morteza Alighadri, "The Families’ Attitude and Awareness toward Consumption of Milk and Dairy Products in Ardabil, Iran", International Journal of Nutrition Sciences 5, no.1 (2020): 24-32. magiran.com/p2122215
Solmaz Gholami , Hossein Rezaei Aliabadi, Seyed Yaser Hashemi, Banafshe Gholinia, Aysan Shojapour, Farnaz Attarmadraki, Morteza Alighadri, (2020). 'The Families’ Attitude and Awareness toward Consumption of Milk and Dairy Products in Ardabil, Iran', International Journal of Nutrition Sciences, 5(1), pp.24-32. magiran.com/p2122215
Solmaz Gholami ; Hossein Rezaei Aliabadi; Seyed Yaser Hashemi; Banafshe Gholinia; Aysan Shojapour; Farnaz Attarmadraki; Morteza Alighadri. "The Families’ Attitude and Awareness toward Consumption of Milk and Dairy Products in Ardabil, Iran", International Journal of Nutrition Sciences, 5, 1, 2020, 24-32. magiran.com/p2122215
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال