ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضا اشرف زاده، زهرا صفری جندابه، (1399). بررسی شخصیت های شاهنامه بر اساس نظریات روان شناسی کرچمر و شلدون، دو فصلنامه علوم ادبی، 9(16)، 69-103. magiran.com/p2122223
Reza Ashrafzade , Zahra Safari Jendabe, (2020). An Investigation of Characters in Shahnameh Based on the Psychological Theories of Kretschmer and Sheldon, Journal of Literary Studies, 9(16), 69-103. magiran.com/p2122223
رضا اشرف زاده، زهرا صفری جندابه، بررسی شخصیت های شاهنامه بر اساس نظریات روان شناسی کرچمر و شلدون. دو فصلنامه علوم ادبی، 1399؛ 9(16): 69-103. magiran.com/p2122223
Reza Ashrafzade , Zahra Safari Jendabe, An Investigation of Characters in Shahnameh Based on the Psychological Theories of Kretschmer and Sheldon, Journal of Literary Studies, 2020; 9(16): 69-103. magiran.com/p2122223
رضا اشرف زاده، زهرا صفری جندابه، "بررسی شخصیت های شاهنامه بر اساس نظریات روان شناسی کرچمر و شلدون"، دو فصلنامه علوم ادبی 9، شماره 16 (1399): 69-103. magiran.com/p2122223
Reza Ashrafzade , Zahra Safari Jendabe, "An Investigation of Characters in Shahnameh Based on the Psychological Theories of Kretschmer and Sheldon", Journal of Literary Studies 9, no.16 (2020): 69-103. magiran.com/p2122223
رضا اشرف زاده، زهرا صفری جندابه، (1399). 'بررسی شخصیت های شاهنامه بر اساس نظریات روان شناسی کرچمر و شلدون'، دو فصلنامه علوم ادبی، 9(16)، صص.69-103. magiran.com/p2122223
Reza Ashrafzade , Zahra Safari Jendabe, (2020). 'An Investigation of Characters in Shahnameh Based on the Psychological Theories of Kretschmer and Sheldon', Journal of Literary Studies, 9(16), pp.69-103. magiran.com/p2122223
رضا اشرف زاده؛ زهرا صفری جندابه. "بررسی شخصیت های شاهنامه بر اساس نظریات روان شناسی کرچمر و شلدون". دو فصلنامه علوم ادبی، 9 ،16 ، 1399، 69-103. magiran.com/p2122223
Reza Ashrafzade ; Zahra Safari Jendabe. "An Investigation of Characters in Shahnameh Based on the Psychological Theories of Kretschmer and Sheldon", Journal of Literary Studies, 9, 16, 2020, 69-103. magiran.com/p2122223
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال