ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
وحید سجادی فر، سحر یوسفی، مریم رحمانی، (1399). بررسی واقع نمایی رئالیستی در داستان «آبشوران» علی اشرف درویشیان و «استخوان های خوک و دست های جذامی» اثر مصطفی مستور، دو فصلنامه علوم ادبی، 9(16)، 137-165. magiran.com/p2122225
Vahid Sajjadifar , Sahar Yosefi, Maryam Rahmani, (2020). A Realistic Analysis of “Abshooran” by Ali Ashraf Darvishian and “Pig’s Bones and Leper’s Hands” by Mustafa Mastur, Journal of Literary Studies, 9(16), 137-165. magiran.com/p2122225
وحید سجادی فر، سحر یوسفی، مریم رحمانی، بررسی واقع نمایی رئالیستی در داستان «آبشوران» علی اشرف درویشیان و «استخوان های خوک و دست های جذامی» اثر مصطفی مستور. دو فصلنامه علوم ادبی، 1399؛ 9(16): 137-165. magiran.com/p2122225
Vahid Sajjadifar , Sahar Yosefi, Maryam Rahmani, A Realistic Analysis of “Abshooran” by Ali Ashraf Darvishian and “Pig’s Bones and Leper’s Hands” by Mustafa Mastur, Journal of Literary Studies, 2020; 9(16): 137-165. magiran.com/p2122225
وحید سجادی فر، سحر یوسفی، مریم رحمانی، "بررسی واقع نمایی رئالیستی در داستان «آبشوران» علی اشرف درویشیان و «استخوان های خوک و دست های جذامی» اثر مصطفی مستور"، دو فصلنامه علوم ادبی 9، شماره 16 (1399): 137-165. magiran.com/p2122225
Vahid Sajjadifar , Sahar Yosefi, Maryam Rahmani, "A Realistic Analysis of “Abshooran” by Ali Ashraf Darvishian and “Pig’s Bones and Leper’s Hands” by Mustafa Mastur", Journal of Literary Studies 9, no.16 (2020): 137-165. magiran.com/p2122225
وحید سجادی فر، سحر یوسفی، مریم رحمانی، (1399). 'بررسی واقع نمایی رئالیستی در داستان «آبشوران» علی اشرف درویشیان و «استخوان های خوک و دست های جذامی» اثر مصطفی مستور'، دو فصلنامه علوم ادبی، 9(16)، صص.137-165. magiran.com/p2122225
Vahid Sajjadifar , Sahar Yosefi, Maryam Rahmani, (2020). 'A Realistic Analysis of “Abshooran” by Ali Ashraf Darvishian and “Pig’s Bones and Leper’s Hands” by Mustafa Mastur', Journal of Literary Studies, 9(16), pp.137-165. magiran.com/p2122225
وحید سجادی فر؛ سحر یوسفی؛ مریم رحمانی. "بررسی واقع نمایی رئالیستی در داستان «آبشوران» علی اشرف درویشیان و «استخوان های خوک و دست های جذامی» اثر مصطفی مستور". دو فصلنامه علوم ادبی، 9 ،16 ، 1399، 137-165. magiran.com/p2122225
Vahid Sajjadifar ; Sahar Yosefi; Maryam Rahmani. "A Realistic Analysis of “Abshooran” by Ali Ashraf Darvishian and “Pig’s Bones and Leper’s Hands” by Mustafa Mastur", Journal of Literary Studies, 9, 16, 2020, 137-165. magiran.com/p2122225
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال