ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمیه کهساری، محمدباقر باقریه نجار، حمیدرضا صادقی پور، عیسی کهن باغخیراتی، (1399). ویژگی های مورفولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه جهش یافته dreb2a در مقایسه با dreb1a در شرایط طبیعی، فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 9(35)، 23-38. magiran.com/p2122239
Somayeh Kohsari, Mohammad Bagher Bagherieh Najjar, Hamidreza Sadeghipour, Eisa Kohan Baghkheirati, (2020). Morphological and biochemical characteristics of dreb2a mutant plant grown under normal conditions, Journal of Plant Process and Function, 9(35), 23-38. magiran.com/p2122239
سمیه کهساری، محمدباقر باقریه نجار، حمیدرضا صادقی پور، عیسی کهن باغخیراتی، ویژگی های مورفولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه جهش یافته dreb2a در مقایسه با dreb1a در شرایط طبیعی. فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 1399؛ 9(35): 23-38. magiran.com/p2122239
Somayeh Kohsari, Mohammad Bagher Bagherieh Najjar, Hamidreza Sadeghipour, Eisa Kohan Baghkheirati, Morphological and biochemical characteristics of dreb2a mutant plant grown under normal conditions, Journal of Plant Process and Function, 2020; 9(35): 23-38. magiran.com/p2122239
سمیه کهساری، محمدباقر باقریه نجار، حمیدرضا صادقی پور، عیسی کهن باغخیراتی، "ویژگی های مورفولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه جهش یافته dreb2a در مقایسه با dreb1a در شرایط طبیعی"، فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی 9، شماره 35 (1399): 23-38. magiran.com/p2122239
Somayeh Kohsari, Mohammad Bagher Bagherieh Najjar, Hamidreza Sadeghipour, Eisa Kohan Baghkheirati, "Morphological and biochemical characteristics of dreb2a mutant plant grown under normal conditions", Journal of Plant Process and Function 9, no.35 (2020): 23-38. magiran.com/p2122239
سمیه کهساری، محمدباقر باقریه نجار، حمیدرضا صادقی پور، عیسی کهن باغخیراتی، (1399). 'ویژگی های مورفولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه جهش یافته dreb2a در مقایسه با dreb1a در شرایط طبیعی'، فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 9(35)، صص.23-38. magiran.com/p2122239
Somayeh Kohsari, Mohammad Bagher Bagherieh Najjar, Hamidreza Sadeghipour, Eisa Kohan Baghkheirati, (2020). 'Morphological and biochemical characteristics of dreb2a mutant plant grown under normal conditions', Journal of Plant Process and Function, 9(35), pp.23-38. magiran.com/p2122239
سمیه کهساری؛ محمدباقر باقریه نجار؛ حمیدرضا صادقی پور؛ عیسی کهن باغخیراتی. "ویژگی های مورفولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه جهش یافته dreb2a در مقایسه با dreb1a در شرایط طبیعی". فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 9 ،35 ، 1399، 23-38. magiran.com/p2122239
Somayeh Kohsari; Mohammad Bagher Bagherieh Najjar; Hamidreza Sadeghipour; Eisa Kohan Baghkheirati. "Morphological and biochemical characteristics of dreb2a mutant plant grown under normal conditions", Journal of Plant Process and Function, 9, 35, 2020, 23-38. magiran.com/p2122239
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال