ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمودرضا تدین، فاطمه محتشمی، (1399). ارزیابی اثر اسید آسکوربیک و اسید جاسمونیک بر برخی صفات مورفو فیزیولوژیک ژنوتیپ های گلرنگ تحت تیمارهای کم آبیاری، فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 9(35)، 39-56. magiran.com/p2122240
Mahmoud Reza Tadayon, Mohtashami Mohtashami, (2020). Evaluation of the effect of jasmonic acid and ascorbic acid on some morphophysiological traits of safflower genotypes Under deficit irrigation regimes, Journal of Plant Process and Function, 9(35), 39-56. magiran.com/p2122240
محمودرضا تدین، فاطمه محتشمی، ارزیابی اثر اسید آسکوربیک و اسید جاسمونیک بر برخی صفات مورفو فیزیولوژیک ژنوتیپ های گلرنگ تحت تیمارهای کم آبیاری. فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 1399؛ 9(35): 39-56. magiran.com/p2122240
Mahmoud Reza Tadayon, Mohtashami Mohtashami, Evaluation of the effect of jasmonic acid and ascorbic acid on some morphophysiological traits of safflower genotypes Under deficit irrigation regimes, Journal of Plant Process and Function, 2020; 9(35): 39-56. magiran.com/p2122240
محمودرضا تدین، فاطمه محتشمی، "ارزیابی اثر اسید آسکوربیک و اسید جاسمونیک بر برخی صفات مورفو فیزیولوژیک ژنوتیپ های گلرنگ تحت تیمارهای کم آبیاری"، فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی 9، شماره 35 (1399): 39-56. magiran.com/p2122240
Mahmoud Reza Tadayon, Mohtashami Mohtashami, "Evaluation of the effect of jasmonic acid and ascorbic acid on some morphophysiological traits of safflower genotypes Under deficit irrigation regimes", Journal of Plant Process and Function 9, no.35 (2020): 39-56. magiran.com/p2122240
محمودرضا تدین، فاطمه محتشمی، (1399). 'ارزیابی اثر اسید آسکوربیک و اسید جاسمونیک بر برخی صفات مورفو فیزیولوژیک ژنوتیپ های گلرنگ تحت تیمارهای کم آبیاری'، فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 9(35)، صص.39-56. magiran.com/p2122240
Mahmoud Reza Tadayon, Mohtashami Mohtashami, (2020). 'Evaluation of the effect of jasmonic acid and ascorbic acid on some morphophysiological traits of safflower genotypes Under deficit irrigation regimes', Journal of Plant Process and Function, 9(35), pp.39-56. magiran.com/p2122240
محمودرضا تدین؛ فاطمه محتشمی. "ارزیابی اثر اسید آسکوربیک و اسید جاسمونیک بر برخی صفات مورفو فیزیولوژیک ژنوتیپ های گلرنگ تحت تیمارهای کم آبیاری". فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 9 ،35 ، 1399، 39-56. magiran.com/p2122240
Mahmoud Reza Tadayon; Mohtashami Mohtashami. "Evaluation of the effect of jasmonic acid and ascorbic acid on some morphophysiological traits of safflower genotypes Under deficit irrigation regimes", Journal of Plant Process and Function, 9, 35, 2020, 39-56. magiran.com/p2122240
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال