ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیده رقیه قدیرنژاد شیاده، محمدعلی اسماعیلی، همت الله پیردشتی، قربانعلی نعمت زاده، (1399). ارزیابی فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی نسل ششم لاین های موتانت برنج (Oryza sativa L.) تحت تنش شوری، فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 9(35)، 57-72. magiran.com/p2122241
Mohammadali Esmaeili, Mohammadali Esmaeili, Hematollah Pirdashti, Ghorbanali Nematzade, (2020). Physiological and biochemical evaluation of sixth generation of rice (Oryza sativa L.) mutant lines under salinity stress, Journal of Plant Process and Function, 9(35), 57-72. magiran.com/p2122241
سیده رقیه قدیرنژاد شیاده، محمدعلی اسماعیلی، همت الله پیردشتی، قربانعلی نعمت زاده، ارزیابی فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی نسل ششم لاین های موتانت برنج (Oryza sativa L.) تحت تنش شوری. فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 1399؛ 9(35): 57-72. magiran.com/p2122241
Mohammadali Esmaeili, Mohammadali Esmaeili, Hematollah Pirdashti, Ghorbanali Nematzade, Physiological and biochemical evaluation of sixth generation of rice (Oryza sativa L.) mutant lines under salinity stress, Journal of Plant Process and Function, 2020; 9(35): 57-72. magiran.com/p2122241
سیده رقیه قدیرنژاد شیاده، محمدعلی اسماعیلی، همت الله پیردشتی، قربانعلی نعمت زاده، "ارزیابی فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی نسل ششم لاین های موتانت برنج (Oryza sativa L.) تحت تنش شوری"، فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی 9، شماره 35 (1399): 57-72. magiran.com/p2122241
Mohammadali Esmaeili, Mohammadali Esmaeili, Hematollah Pirdashti, Ghorbanali Nematzade, "Physiological and biochemical evaluation of sixth generation of rice (Oryza sativa L.) mutant lines under salinity stress", Journal of Plant Process and Function 9, no.35 (2020): 57-72. magiran.com/p2122241
سیده رقیه قدیرنژاد شیاده، محمدعلی اسماعیلی، همت الله پیردشتی، قربانعلی نعمت زاده، (1399). 'ارزیابی فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی نسل ششم لاین های موتانت برنج (Oryza sativa L.) تحت تنش شوری'، فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 9(35)، صص.57-72. magiran.com/p2122241
Mohammadali Esmaeili, Mohammadali Esmaeili, Hematollah Pirdashti, Ghorbanali Nematzade, (2020). 'Physiological and biochemical evaluation of sixth generation of rice (Oryza sativa L.) mutant lines under salinity stress', Journal of Plant Process and Function, 9(35), pp.57-72. magiran.com/p2122241
سیده رقیه قدیرنژاد شیاده؛ محمدعلی اسماعیلی؛ همت الله پیردشتی؛ قربانعلی نعمت زاده. "ارزیابی فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی نسل ششم لاین های موتانت برنج (Oryza sativa L.) تحت تنش شوری". فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 9 ،35 ، 1399، 57-72. magiran.com/p2122241
Mohammadali Esmaeili; Mohammadali Esmaeili; Hematollah Pirdashti; Ghorbanali Nematzade. "Physiological and biochemical evaluation of sixth generation of rice (Oryza sativa L.) mutant lines under salinity stress", Journal of Plant Process and Function, 9, 35, 2020, 57-72. magiran.com/p2122241
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال