ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا اکبرنژاد سامانی، منصوره شمیلی، فائضه ثمری، (1399). پتانسیل نانوذرات نقره سبز سنتز و شیمیائی در القا تنش اکسیداتیو در پیاز خوراکی (.Allium cepa L)، فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 9(35)، 87-99. magiran.com/p2122243
Zahra Akbarnejad Samani, Mansoore Shamili, Fayezeh Samari, (2020). The potential of green and chemical synthesized nano particles to induce oxidative stress in Allium cepa L., Journal of Plant Process and Function, 9(35), 87-99. magiran.com/p2122243
زهرا اکبرنژاد سامانی، منصوره شمیلی، فائضه ثمری، پتانسیل نانوذرات نقره سبز سنتز و شیمیائی در القا تنش اکسیداتیو در پیاز خوراکی (.Allium cepa L). فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 1399؛ 9(35): 87-99. magiran.com/p2122243
Zahra Akbarnejad Samani, Mansoore Shamili, Fayezeh Samari, The potential of green and chemical synthesized nano particles to induce oxidative stress in Allium cepa L., Journal of Plant Process and Function, 2020; 9(35): 87-99. magiran.com/p2122243
زهرا اکبرنژاد سامانی، منصوره شمیلی، فائضه ثمری، "پتانسیل نانوذرات نقره سبز سنتز و شیمیائی در القا تنش اکسیداتیو در پیاز خوراکی (.Allium cepa L)"، فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی 9، شماره 35 (1399): 87-99. magiran.com/p2122243
Zahra Akbarnejad Samani, Mansoore Shamili, Fayezeh Samari, "The potential of green and chemical synthesized nano particles to induce oxidative stress in Allium cepa L.", Journal of Plant Process and Function 9, no.35 (2020): 87-99. magiran.com/p2122243
زهرا اکبرنژاد سامانی، منصوره شمیلی، فائضه ثمری، (1399). 'پتانسیل نانوذرات نقره سبز سنتز و شیمیائی در القا تنش اکسیداتیو در پیاز خوراکی (.Allium cepa L)'، فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 9(35)، صص.87-99. magiran.com/p2122243
Zahra Akbarnejad Samani, Mansoore Shamili, Fayezeh Samari, (2020). 'The potential of green and chemical synthesized nano particles to induce oxidative stress in Allium cepa L.', Journal of Plant Process and Function, 9(35), pp.87-99. magiran.com/p2122243
زهرا اکبرنژاد سامانی؛ منصوره شمیلی؛ فائضه ثمری. "پتانسیل نانوذرات نقره سبز سنتز و شیمیائی در القا تنش اکسیداتیو در پیاز خوراکی (.Allium cepa L)". فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 9 ،35 ، 1399، 87-99. magiran.com/p2122243
Zahra Akbarnejad Samani; Mansoore Shamili; Fayezeh Samari. "The potential of green and chemical synthesized nano particles to induce oxidative stress in Allium cepa L.", Journal of Plant Process and Function, 9, 35, 2020, 87-99. magiran.com/p2122243
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال