ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه نصیبی، خسرو منوچهری کلانتری، محبوبه زارع زینلی، عفت السادات احمدی موسوی، (1399). اثر پیش تیمار ملاتونین بر برخی پارامترهای فیزیولوژیکی و کاهش تنش اکسیداتیو در گیاهچه های جعفری زینتی تحت تنش شوری، فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 9(35)، 115-125. magiran.com/p2122245
Fatemeh Nasibi, Khosro Manuchehri Kalantari, Mahboobeh Zare Zeinali, Effat Ahmadi Mousavi, (2020). Effect of Melatonin Premedication on Some Physiological Parameters and Reduction of Oxidative Stress in Tagetes etecta Seedlings under Salt Stress, Journal of Plant Process and Function, 9(35), 115-125. magiran.com/p2122245
فاطمه نصیبی، خسرو منوچهری کلانتری، محبوبه زارع زینلی، عفت السادات احمدی موسوی، اثر پیش تیمار ملاتونین بر برخی پارامترهای فیزیولوژیکی و کاهش تنش اکسیداتیو در گیاهچه های جعفری زینتی تحت تنش شوری. فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 1399؛ 9(35): 115-125. magiran.com/p2122245
Fatemeh Nasibi, Khosro Manuchehri Kalantari, Mahboobeh Zare Zeinali, Effat Ahmadi Mousavi, Effect of Melatonin Premedication on Some Physiological Parameters and Reduction of Oxidative Stress in Tagetes etecta Seedlings under Salt Stress, Journal of Plant Process and Function, 2020; 9(35): 115-125. magiran.com/p2122245
فاطمه نصیبی، خسرو منوچهری کلانتری، محبوبه زارع زینلی، عفت السادات احمدی موسوی، "اثر پیش تیمار ملاتونین بر برخی پارامترهای فیزیولوژیکی و کاهش تنش اکسیداتیو در گیاهچه های جعفری زینتی تحت تنش شوری"، فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی 9، شماره 35 (1399): 115-125. magiran.com/p2122245
Fatemeh Nasibi, Khosro Manuchehri Kalantari, Mahboobeh Zare Zeinali, Effat Ahmadi Mousavi, "Effect of Melatonin Premedication on Some Physiological Parameters and Reduction of Oxidative Stress in Tagetes etecta Seedlings under Salt Stress", Journal of Plant Process and Function 9, no.35 (2020): 115-125. magiran.com/p2122245
فاطمه نصیبی، خسرو منوچهری کلانتری، محبوبه زارع زینلی، عفت السادات احمدی موسوی، (1399). 'اثر پیش تیمار ملاتونین بر برخی پارامترهای فیزیولوژیکی و کاهش تنش اکسیداتیو در گیاهچه های جعفری زینتی تحت تنش شوری'، فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 9(35)، صص.115-125. magiran.com/p2122245
Fatemeh Nasibi, Khosro Manuchehri Kalantari, Mahboobeh Zare Zeinali, Effat Ahmadi Mousavi, (2020). 'Effect of Melatonin Premedication on Some Physiological Parameters and Reduction of Oxidative Stress in Tagetes etecta Seedlings under Salt Stress', Journal of Plant Process and Function, 9(35), pp.115-125. magiran.com/p2122245
فاطمه نصیبی؛ خسرو منوچهری کلانتری؛ محبوبه زارع زینلی؛ عفت السادات احمدی موسوی. "اثر پیش تیمار ملاتونین بر برخی پارامترهای فیزیولوژیکی و کاهش تنش اکسیداتیو در گیاهچه های جعفری زینتی تحت تنش شوری". فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 9 ،35 ، 1399، 115-125. magiran.com/p2122245
Fatemeh Nasibi; Khosro Manuchehri Kalantari; Mahboobeh Zare Zeinali; Effat Ahmadi Mousavi. "Effect of Melatonin Premedication on Some Physiological Parameters and Reduction of Oxidative Stress in Tagetes etecta Seedlings under Salt Stress", Journal of Plant Process and Function, 9, 35, 2020, 115-125. magiran.com/p2122245
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال