ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا نوری آکندی، حسن مکاریان، همت الله پیردشتی، محمدرضا عامریان، مهدی برادران فیروزآبادی، محمدعلی تاجیک قنبری، (1399). تاثیر محلول پاشی نانوذرات آهن بر بهبود برخی صفات فیزیولوژیک و مورفولوژیک خرفه (.Portulaca oleracea L) تحت تنش کادمیوم، فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 9(35)، 127-143. magiran.com/p2122246
Zahra Noori Akandi, Hassan Makarian, Hemmatollah Pirdashti, Mohammad Reza Amerian, Mehdi Baradaran Firozabadi, Mohammad Ali Tajik Ghanbary, (2020). Effect of foliar spraying of iron nanoparticles on improvement of some physiological and morphological traits of purslane (Portulaca oleracea) under cadmium stress, Journal of Plant Process and Function, 9(35), 127-143. magiran.com/p2122246
زهرا نوری آکندی، حسن مکاریان، همت الله پیردشتی، محمدرضا عامریان، مهدی برادران فیروزآبادی، محمدعلی تاجیک قنبری، تاثیر محلول پاشی نانوذرات آهن بر بهبود برخی صفات فیزیولوژیک و مورفولوژیک خرفه (.Portulaca oleracea L) تحت تنش کادمیوم. فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 1399؛ 9(35): 127-143. magiran.com/p2122246
Zahra Noori Akandi, Hassan Makarian, Hemmatollah Pirdashti, Mohammad Reza Amerian, Mehdi Baradaran Firozabadi, Mohammad Ali Tajik Ghanbary, Effect of foliar spraying of iron nanoparticles on improvement of some physiological and morphological traits of purslane (Portulaca oleracea) under cadmium stress, Journal of Plant Process and Function, 2020; 9(35): 127-143. magiran.com/p2122246
زهرا نوری آکندی، حسن مکاریان، همت الله پیردشتی، محمدرضا عامریان، مهدی برادران فیروزآبادی، محمدعلی تاجیک قنبری، "تاثیر محلول پاشی نانوذرات آهن بر بهبود برخی صفات فیزیولوژیک و مورفولوژیک خرفه (.Portulaca oleracea L) تحت تنش کادمیوم"، فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی 9، شماره 35 (1399): 127-143. magiran.com/p2122246
Zahra Noori Akandi, Hassan Makarian, Hemmatollah Pirdashti, Mohammad Reza Amerian, Mehdi Baradaran Firozabadi, Mohammad Ali Tajik Ghanbary, "Effect of foliar spraying of iron nanoparticles on improvement of some physiological and morphological traits of purslane (Portulaca oleracea) under cadmium stress", Journal of Plant Process and Function 9, no.35 (2020): 127-143. magiran.com/p2122246
زهرا نوری آکندی، حسن مکاریان، همت الله پیردشتی، محمدرضا عامریان، مهدی برادران فیروزآبادی، محمدعلی تاجیک قنبری، (1399). 'تاثیر محلول پاشی نانوذرات آهن بر بهبود برخی صفات فیزیولوژیک و مورفولوژیک خرفه (.Portulaca oleracea L) تحت تنش کادمیوم'، فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 9(35)، صص.127-143. magiran.com/p2122246
Zahra Noori Akandi, Hassan Makarian, Hemmatollah Pirdashti, Mohammad Reza Amerian, Mehdi Baradaran Firozabadi, Mohammad Ali Tajik Ghanbary, (2020). 'Effect of foliar spraying of iron nanoparticles on improvement of some physiological and morphological traits of purslane (Portulaca oleracea) under cadmium stress', Journal of Plant Process and Function, 9(35), pp.127-143. magiran.com/p2122246
زهرا نوری آکندی؛ حسن مکاریان؛ همت الله پیردشتی؛ محمدرضا عامریان؛ مهدی برادران فیروزآبادی؛ محمدعلی تاجیک قنبری. "تاثیر محلول پاشی نانوذرات آهن بر بهبود برخی صفات فیزیولوژیک و مورفولوژیک خرفه (.Portulaca oleracea L) تحت تنش کادمیوم". فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 9 ،35 ، 1399، 127-143. magiran.com/p2122246
Zahra Noori Akandi; Hassan Makarian; Hemmatollah Pirdashti; Mohammad Reza Amerian; Mehdi Baradaran Firozabadi; Mohammad Ali Tajik Ghanbary. "Effect of foliar spraying of iron nanoparticles on improvement of some physiological and morphological traits of purslane (Portulaca oleracea) under cadmium stress", Journal of Plant Process and Function, 9, 35, 2020, 127-143. magiran.com/p2122246
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال