ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محدثه امیری، سید حسن زالی، مهدی طیبی، قدرت الله حیدری، جمشید فرمانی، (1399). تاثیر برخی عوامل محیطی بر کمیت و کیفیت سیلیمارین و روغن بذر گیاه ماریتیغال (.Silybum marianum L)، فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 9(35)، 289-301. magiran.com/p2122256
Mohaddeseh Amiri, Seyed Hassan Zali, Mehdi Tayyebi, Qodratollah Heydari, Jamshid Farmani, (2020). The effect of some environmental factors on the quantity and quality of Silymarin and seed oil of Silybum marianum L., Journal of Plant Process and Function, 9(35), 289-301. magiran.com/p2122256
محدثه امیری، سید حسن زالی، مهدی طیبی، قدرت الله حیدری، جمشید فرمانی، تاثیر برخی عوامل محیطی بر کمیت و کیفیت سیلیمارین و روغن بذر گیاه ماریتیغال (.Silybum marianum L). فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 1399؛ 9(35): 289-301. magiran.com/p2122256
Mohaddeseh Amiri, Seyed Hassan Zali, Mehdi Tayyebi, Qodratollah Heydari, Jamshid Farmani, The effect of some environmental factors on the quantity and quality of Silymarin and seed oil of Silybum marianum L., Journal of Plant Process and Function, 2020; 9(35): 289-301. magiran.com/p2122256
محدثه امیری، سید حسن زالی، مهدی طیبی، قدرت الله حیدری، جمشید فرمانی، "تاثیر برخی عوامل محیطی بر کمیت و کیفیت سیلیمارین و روغن بذر گیاه ماریتیغال (.Silybum marianum L)"، فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی 9، شماره 35 (1399): 289-301. magiran.com/p2122256
Mohaddeseh Amiri, Seyed Hassan Zali, Mehdi Tayyebi, Qodratollah Heydari, Jamshid Farmani, "The effect of some environmental factors on the quantity and quality of Silymarin and seed oil of Silybum marianum L.", Journal of Plant Process and Function 9, no.35 (2020): 289-301. magiran.com/p2122256
محدثه امیری، سید حسن زالی، مهدی طیبی، قدرت الله حیدری، جمشید فرمانی، (1399). 'تاثیر برخی عوامل محیطی بر کمیت و کیفیت سیلیمارین و روغن بذر گیاه ماریتیغال (.Silybum marianum L)'، فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 9(35)، صص.289-301. magiran.com/p2122256
Mohaddeseh Amiri, Seyed Hassan Zali, Mehdi Tayyebi, Qodratollah Heydari, Jamshid Farmani, (2020). 'The effect of some environmental factors on the quantity and quality of Silymarin and seed oil of Silybum marianum L.', Journal of Plant Process and Function, 9(35), pp.289-301. magiran.com/p2122256
محدثه امیری؛ سید حسن زالی؛ مهدی طیبی؛ قدرت الله حیدری؛ جمشید فرمانی. "تاثیر برخی عوامل محیطی بر کمیت و کیفیت سیلیمارین و روغن بذر گیاه ماریتیغال (.Silybum marianum L)". فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 9 ،35 ، 1399، 289-301. magiran.com/p2122256
Mohaddeseh Amiri; Seyed Hassan Zali; Mehdi Tayyebi; Qodratollah Heydari; Jamshid Farmani. "The effect of some environmental factors on the quantity and quality of Silymarin and seed oil of Silybum marianum L.", Journal of Plant Process and Function, 9, 35, 2020, 289-301. magiran.com/p2122256
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال