ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهرداد احدی، مهدی بهدانی، دلاور شهباززاده، فاطمه کاظمی لمعه دشت، (1399). کلونینگ و بیان دو ژن مهار کننده متالوپروتئیناز عقرب همیسکور پیوس لپتوروس (عقرب خطرناک خوزستان)، مجله علوم پزشکی رازی، 26(188)، 9-19. magiran.com/p2122282
Mahrdad Ahadi, Mahdi Behdani, Delavar Shahbazzadeh, Fatemeh Kazemi-Lomedasht, (2020). Cloning and expression of two metalloproteinase inhibitors of Hemiscorpius lepturus (Khuzestan dangerous scorpion)., Razi Journal of Medical Sciences, 26(188), 9-19. magiran.com/p2122282
مهرداد احدی، مهدی بهدانی، دلاور شهباززاده، فاطمه کاظمی لمعه دشت، کلونینگ و بیان دو ژن مهار کننده متالوپروتئیناز عقرب همیسکور پیوس لپتوروس (عقرب خطرناک خوزستان). مجله علوم پزشکی رازی، 1399؛ 26(188): 9-19. magiran.com/p2122282
Mahrdad Ahadi, Mahdi Behdani, Delavar Shahbazzadeh, Fatemeh Kazemi-Lomedasht, Cloning and expression of two metalloproteinase inhibitors of Hemiscorpius lepturus (Khuzestan dangerous scorpion)., Razi Journal of Medical Sciences, 2020; 26(188): 9-19. magiran.com/p2122282
مهرداد احدی، مهدی بهدانی، دلاور شهباززاده، فاطمه کاظمی لمعه دشت، "کلونینگ و بیان دو ژن مهار کننده متالوپروتئیناز عقرب همیسکور پیوس لپتوروس (عقرب خطرناک خوزستان)"، مجله علوم پزشکی رازی 26، شماره 188 (1399): 9-19. magiran.com/p2122282
Mahrdad Ahadi, Mahdi Behdani, Delavar Shahbazzadeh, Fatemeh Kazemi-Lomedasht, "Cloning and expression of two metalloproteinase inhibitors of Hemiscorpius lepturus (Khuzestan dangerous scorpion).", Razi Journal of Medical Sciences 26, no.188 (2020): 9-19. magiran.com/p2122282
مهرداد احدی، مهدی بهدانی، دلاور شهباززاده، فاطمه کاظمی لمعه دشت، (1399). 'کلونینگ و بیان دو ژن مهار کننده متالوپروتئیناز عقرب همیسکور پیوس لپتوروس (عقرب خطرناک خوزستان)'، مجله علوم پزشکی رازی، 26(188)، صص.9-19. magiran.com/p2122282
Mahrdad Ahadi, Mahdi Behdani, Delavar Shahbazzadeh, Fatemeh Kazemi-Lomedasht, (2020). 'Cloning and expression of two metalloproteinase inhibitors of Hemiscorpius lepturus (Khuzestan dangerous scorpion).', Razi Journal of Medical Sciences, 26(188), pp.9-19. magiran.com/p2122282
مهرداد احدی؛ مهدی بهدانی؛ دلاور شهباززاده؛ فاطمه کاظمی لمعه دشت. "کلونینگ و بیان دو ژن مهار کننده متالوپروتئیناز عقرب همیسکور پیوس لپتوروس (عقرب خطرناک خوزستان)". مجله علوم پزشکی رازی، 26 ،188 ، 1399، 9-19. magiran.com/p2122282
Mahrdad Ahadi; Mahdi Behdani; Delavar Shahbazzadeh; Fatemeh Kazemi-Lomedasht. "Cloning and expression of two metalloproteinase inhibitors of Hemiscorpius lepturus (Khuzestan dangerous scorpion).", Razi Journal of Medical Sciences, 26, 188, 2020, 9-19. magiran.com/p2122282
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال