ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیرضا شفیعی، نسرین بهنیافرد، (1399). بررسی فراوانی بیماران بستری ناشی از واکنش دارویی در بیمارستان شهید صدوقی یزد طی سالهای 1390 تا 1394، مجله علوم پزشکی رازی، 26(188)، 64-72. magiran.com/p2122287
Alireza Shafiei, Nasrin Behniafard, (2020). Frequency of patients with adverse drug reactions admitted in Shahid Sadoughi Hospital in Yazd during 2011-2015, Razi Journal of Medical Sciences, 26(188), 64-72. magiran.com/p2122287
علیرضا شفیعی، نسرین بهنیافرد، بررسی فراوانی بیماران بستری ناشی از واکنش دارویی در بیمارستان شهید صدوقی یزد طی سالهای 1390 تا 1394. مجله علوم پزشکی رازی، 1399؛ 26(188): 64-72. magiran.com/p2122287
Alireza Shafiei, Nasrin Behniafard, Frequency of patients with adverse drug reactions admitted in Shahid Sadoughi Hospital in Yazd during 2011-2015, Razi Journal of Medical Sciences, 2020; 26(188): 64-72. magiran.com/p2122287
علیرضا شفیعی، نسرین بهنیافرد، "بررسی فراوانی بیماران بستری ناشی از واکنش دارویی در بیمارستان شهید صدوقی یزد طی سالهای 1390 تا 1394"، مجله علوم پزشکی رازی 26، شماره 188 (1399): 64-72. magiran.com/p2122287
Alireza Shafiei, Nasrin Behniafard, "Frequency of patients with adverse drug reactions admitted in Shahid Sadoughi Hospital in Yazd during 2011-2015", Razi Journal of Medical Sciences 26, no.188 (2020): 64-72. magiran.com/p2122287
علیرضا شفیعی، نسرین بهنیافرد، (1399). 'بررسی فراوانی بیماران بستری ناشی از واکنش دارویی در بیمارستان شهید صدوقی یزد طی سالهای 1390 تا 1394'، مجله علوم پزشکی رازی، 26(188)، صص.64-72. magiran.com/p2122287
Alireza Shafiei, Nasrin Behniafard, (2020). 'Frequency of patients with adverse drug reactions admitted in Shahid Sadoughi Hospital in Yazd during 2011-2015', Razi Journal of Medical Sciences, 26(188), pp.64-72. magiran.com/p2122287
علیرضا شفیعی؛ نسرین بهنیافرد. "بررسی فراوانی بیماران بستری ناشی از واکنش دارویی در بیمارستان شهید صدوقی یزد طی سالهای 1390 تا 1394". مجله علوم پزشکی رازی، 26 ،188 ، 1399، 64-72. magiran.com/p2122287
Alireza Shafiei; Nasrin Behniafard. "Frequency of patients with adverse drug reactions admitted in Shahid Sadoughi Hospital in Yazd during 2011-2015", Razi Journal of Medical Sciences, 26, 188, 2020, 64-72. magiran.com/p2122287
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال