ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نیره جهانبخشیان، محسن رسولی، عزیزاله تاجیک اسمعیلی، غلامرضا صرامی فروشانی، (1399). مقایسه ی تاثیر گروه درمانی مبتنی بر نظام های خانواده ی بوئن و زوج درمانی کوتاه مدت روابط ابژه بر افزایش سازگاری زناشویی زنان، مجله علوم پزشکی رازی، 26(188)، 73-86. magiran.com/p2122288
Nayereh Jahanbakhshian, Mohsen Rasouli, Azizollah Tajikesaeili, Ghollamreza Sarrami Foroshani, (2020). Comparison of the effect of group therapy based on family systems theory and short-term object relations couple therapy on the women’s marital adjustment, Razi Journal of Medical Sciences, 26(188), 73-86. magiran.com/p2122288
نیره جهانبخشیان، محسن رسولی، عزیزاله تاجیک اسمعیلی، غلامرضا صرامی فروشانی، مقایسه ی تاثیر گروه درمانی مبتنی بر نظام های خانواده ی بوئن و زوج درمانی کوتاه مدت روابط ابژه بر افزایش سازگاری زناشویی زنان. مجله علوم پزشکی رازی، 1399؛ 26(188): 73-86. magiran.com/p2122288
Nayereh Jahanbakhshian, Mohsen Rasouli, Azizollah Tajikesaeili, Ghollamreza Sarrami Foroshani, Comparison of the effect of group therapy based on family systems theory and short-term object relations couple therapy on the women’s marital adjustment, Razi Journal of Medical Sciences, 2020; 26(188): 73-86. magiran.com/p2122288
نیره جهانبخشیان، محسن رسولی، عزیزاله تاجیک اسمعیلی، غلامرضا صرامی فروشانی، "مقایسه ی تاثیر گروه درمانی مبتنی بر نظام های خانواده ی بوئن و زوج درمانی کوتاه مدت روابط ابژه بر افزایش سازگاری زناشویی زنان"، مجله علوم پزشکی رازی 26، شماره 188 (1399): 73-86. magiran.com/p2122288
Nayereh Jahanbakhshian, Mohsen Rasouli, Azizollah Tajikesaeili, Ghollamreza Sarrami Foroshani, "Comparison of the effect of group therapy based on family systems theory and short-term object relations couple therapy on the women’s marital adjustment", Razi Journal of Medical Sciences 26, no.188 (2020): 73-86. magiran.com/p2122288
نیره جهانبخشیان، محسن رسولی، عزیزاله تاجیک اسمعیلی، غلامرضا صرامی فروشانی، (1399). 'مقایسه ی تاثیر گروه درمانی مبتنی بر نظام های خانواده ی بوئن و زوج درمانی کوتاه مدت روابط ابژه بر افزایش سازگاری زناشویی زنان'، مجله علوم پزشکی رازی، 26(188)، صص.73-86. magiran.com/p2122288
Nayereh Jahanbakhshian, Mohsen Rasouli, Azizollah Tajikesaeili, Ghollamreza Sarrami Foroshani, (2020). 'Comparison of the effect of group therapy based on family systems theory and short-term object relations couple therapy on the women’s marital adjustment', Razi Journal of Medical Sciences, 26(188), pp.73-86. magiran.com/p2122288
نیره جهانبخشیان؛ محسن رسولی؛ عزیزاله تاجیک اسمعیلی؛ غلامرضا صرامی فروشانی. "مقایسه ی تاثیر گروه درمانی مبتنی بر نظام های خانواده ی بوئن و زوج درمانی کوتاه مدت روابط ابژه بر افزایش سازگاری زناشویی زنان". مجله علوم پزشکی رازی، 26 ،188 ، 1399، 73-86. magiran.com/p2122288
Nayereh Jahanbakhshian; Mohsen Rasouli; Azizollah Tajikesaeili; Ghollamreza Sarrami Foroshani. "Comparison of the effect of group therapy based on family systems theory and short-term object relations couple therapy on the women’s marital adjustment", Razi Journal of Medical Sciences, 26, 188, 2020, 73-86. magiran.com/p2122288
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال